รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

(28 ก.พ. 62) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่อาคารหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1มีนาคม 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายวิจัย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค ที่มีการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและข้อมูลทางวิชาการ ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชน และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาคได้นำเสนอผลงานที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้แนวคิด งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ และกิจกรรมแสดงผลงานการวิจัย ของนักวิจัย สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ด้านวิถีเกษตรยั่งยืน ด้านอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 100 ผลงาน นอกจากนั้นแล้วยังมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาในประเด็นหัวข้อต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำแก้วิกฤตภัยแล้ง การต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ นวัตกรรมภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่น และหัวข้ออื่นๆ ตลอดระยะเวลาจัดงานด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์