บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) RAM เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้น บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด จำนวน 2,751,655 หุ้น หรือ 32.37%  เป็นเงิน 110,066,200 บาท

บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 90 เตียง ได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่1 พ.ย. 2533 จนถึงปัจจุบัน รวม 27 ปี บริษัทฯ มีจุดประสงค์จะขยายธุรกิจการแพทย์ไปยังต่างจังหวัด ประกอบกับ บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี และมีโอกาสเจริญเติบโตทางธุรกิจการแพทย์ในอนาคต