รัฐบาลทุ่มงบประมาณ 20 ล้านบาททำโครงการผันน้ำลำปลายมาศ – อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และขยายพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน

(13 มี.ค. 62) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยการใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการผันน้ำลำปลายมาศ ที่บริเวณฝายปอแดง ต.หนองโบสถ์ ในฤดูน้ำหลาก

 

ไปกักเก็บที่อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร พร้อมอาคารบังคับน้ำ สามารถเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองทะลอกปีละมากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เกษตรกรก็จะสามารถปลูกพืชผักใช้น้ำได้เหมือนเดิม รวมถึงเป็นแหล่งสำรองน้ำดิบในการผลิตน้ำประปารองรับการเจริญเติบโตของเมืองนางรองได้อีก 10 ปีข้างหน้า

 

สิบเอกทองเต็ม สองเมือง นายช่างชลประทานชำนาญงาน เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก กรมชลประทานสร้างเมื่อปี 2495 มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์กว่า 3,000 ไร่ เมื่อชุมชนเมืองนางรองเขตเศรษฐกิจเจริญเติบโต สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ทำให้ระยะหลังน้ำที่จะไหลเข้าภายในอ่างเก็บน้ำหนองทะลอกลดน้อยลงทุกปี ประกอบกับพื้นที่รับน้ำของอ่างหายไปส่งผลให้ภาคการเกษตรได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันการประปาส่วนภูมิภาคได้ใช้น้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง

 

จึงเกิดเป็นโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินจำนวน 10 ล้านบาทเมื่อปีงบประมาณ 2559 และการประปาส่วนภูมิภาคสนับสนุนสมทบอีกจำนวน 5 ล้านบาท รวมเป็น 15 ล้านบาท

 

ดำเนินโครงการผันน้ำจากลำน้ำมาศ ในช่วงฤดูฝนไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ ในพื้นที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ผ่าน อ.ปะคำ นางรอง ชำนิ ของ จ.บุรีรัมย์ ลงสู่แม่น้ำมูลที่อำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา และยังได้รับสนับสนุนงบประมาณขยายพื้นที่กักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองทะลอกอีกรวมเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท

และในขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดในหลายพื้นที่ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงได้มีการผันน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ หรืออ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา รวมประมาณ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

เพื่อไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อผลิตน้ำประปาใช้ในพื้นที่ อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำสูงถึง 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งเมื่อเพียงพอแล้วจะมีการผันน้ำเข้าไปกักเก็บที่อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก อ.นางรอง

สามารถมีน้ำผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภคได้ตลอดทั้งปี มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 3,000 ไร่ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองได้อีก 10 ปีข้างหน้า

ขณะที่ นายวิทยา เจียมผักแว่น หนึ่งในผู้ใช้น้ำ บอกว่า เดิมพื้นที่นี้ ในช่วงหน้าฝน น้ำจะหลากเข้าท่วมทุ่งนา ส่วนในฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอดเพราะไม่มีที่กักเก็บ หลังจากมีโครงการนี้ทำให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี โดยมีการทำสระพวงตามระยะทางที่น้ำไหลผ่านลดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และมีน้ำใช้ในฤดูแล้วคลอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์