กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม​เศรษฐกิจ​ และติดตามสภาวะเศรษฐกิจ​ของจังหวัด

22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทึ่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา​และแก้ไขปัญหา​ทางเศรษฐกิจ​จังหวัดบุรีรัมย์​ ครั้งที่​ 2/2562​ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครั​ฐ​ที่จะส่งเสริม​เศรษฐกิจ​ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ​ของจังหวัดฯ​ และร่วมกับภาคเอกชนในการวางแนวทางในการส่งเสริม​เศรษฐกิจ​ของบุรีรัมย์
ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันติดตามความคืบหน้าเรื่องการก่อตั้งศูนย์แพทย์ และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา และการจัดงานเทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 “กินขาหมู ดูฟุตบอล” และการจัดกิจกรรมแข่งขันกินลูกชิ้นชิงแชมป์โลก ปี 2562 “ลูดชิ่นยืนกิน”
นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานสภาวะเศรษฐกิจภาพรวมและสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์, สรุปสถานการณ์การค้าชายแดน, ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด, รายงานสถานการณ์น้ำของจังหวัด, การเสนอโครงการการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนเก่ารอบปราสาทพนมรุ้ง, และแจ้งประกาศการใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวมทั้งเรื่องการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ
โดยประธานที่ประชุม ได้กำชับ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามมติที่ประชุมต่อไป

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์