เทศบาลไหนติด F

เทศบาลไหนบริหารงานโปร่งใส
มาดูคะแนน ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
.
ระดับของผลการประเมิน จำแนกเป็น 7 ระดับ
ระดับ AA (Excellence)
ระดับ A (Very good)
ระดับ B (Good)
ระดับ C (Fair)
ระดับ D (Poor)
ระดับ E (Extremely Poor)
ระดับ F (Fail)
.
ซึ่งกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

(๑) การปฏิบัติหน้าที่
(๒) การใช้งบประมาณ
(๓) การใช้อํานาจ
(๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
(๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
(๕) คุณภาพการดําเนินงาน
(๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
(๘) การปรับปรุงระบบการทํางาน
(๙) การเปิดเผยข้อมูล
(๑๐) การป้องกันการทุจริต

 

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติเห็นชอบให้สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินประกาศผลคะแนนการประเมินดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการประเมินรับทราบและนําคะแนนไปปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ ตลอดจนดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการทุจริต หรือการกระทําผิด ของหน่วยงานแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุง พัฒนา และยกระดับให้ดี ยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://www.nacc.go.th/download/ITAS/ITAPoint2561.pdf