กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเพชร หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม พื้นบ้านที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและอารยธรรมของคนในท้องถิ่นบ้านหนองเพชร ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษชาวเขมร ตาเมา และยายพู เสาทอง ที่อพยพมา มาตั้งรกรากในพื้นที่บ้านหนองเพชร ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำเอาภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดกันแล้ว ชาวบ้านยังใช้ผ้าไหมสำหรับการนุ่งห่มในชีวิตประจำวัน ซี่งการทอผ้าไหมแสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของชาวไทยบ้านหนองเพชร เชื้อสายเขมร ลวดลายและสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้าสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวบ้าน วัฒนธรรมการแต่งกาย และคตินิยม จึงเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม รสนิยม และความเป็นตัวของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นตน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

๑. “ผ้าไหมได้มาตรฐานสากล” ชาวบ้านมีการเลี้ยงตัวหนอนตัวไหมเองซึ่งเป็นวัตถุดิบจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงทำให้ได้เส้นไหมที่มีมาตรฐาน

๒.”สีไม่ตก” เนื่องการย้อม ใช้การย้อมสีธรรมชาติ วัตถุดิบที่ใช้ในการย้อมมีอยู่ในหมู่บ้าน และใช้เคล็ดลับและภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ

๓.สีสันของผ้าไหม เป็นที่ต้องการของตลาด จากการย้อมสีด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ทำให้สีสันมีความสวยงาม ดูแลรักษาง่าย ราคาไม่แพง

๑.OTOP คัดสรร ๕ ดาว ประจำปี ๒๕๕๓
๒.รางวัล นกยูงทอง ปี ๒๕๕๕

ที่อยู่ ๑๐๖ ๙ – ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

ประธานกลุ่มผู้ผลิต
นางสุเทพ เสาทอง

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเพชร
บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเพชร ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
มหกรรม OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์
มหกรรม OTOP เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
ตลาดต่างประเทศ (ประเทศเยอรมัน)

ภาพโดย..คุณ Pranee Wariram