โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 อ.ปะคำ – อ.นางรอง เป็นการแก้ปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับจราจร ตามนโยบายสำคัญสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ เพิ่มความสะดวกใน การเดินทางของผู้สัญจรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เชื่อมโยงสู่จังหวัดสระแก้วให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เส้นทางดังกล่าวเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จจะช่วยสนับสนุนการเดินทางระหว่างสองเมืองหลัก ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอนางรอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น …

งานศีกษาด้านวิศวกรรม

งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่มาภาพและข้อมูล : เว็บไซต์โครงการ : www.eia-highway348.com

ติดตามความก้าวหน้าโครงการได้ที่ www.eia-highway348.com หรือ 02-8056660-3 ต่อ 12