ชมฟรี นาฎศิลป์เฉลิมพระเกียรติ”สมเด็จพระพันปีหลวง” มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เผยว่าสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดการแสดง “วิพิธทัศนา มหามงคล สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน และประเทศชาติมาโดยตลอด

โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขา ให้คงอยู่คู่ชาติ ซึ่งกล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกดังพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้

รศ.มาลิณี เผยต่อว่าการจัดงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ (เวทีกลางแจ้ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา

สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วย การแสดงเบิกโรง, การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ,การแสดงพื้นเมือง ๔ ภาค คือ ฟ้อนโกมคำ ,ระบำแววพัชนี ,กีปัสขวัญสตูล และฟ้อนออนซอนเสียงโปง นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนหาปลา

รศ.มาลิณี เผยด้วยว่าสำหรับโครงการวิพิธทัศนานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการแสดงวิพิธทัศนา รหัส 1124404 ซึ่งเป็นกิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษานาฎศิลป์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานภาคสนาม

ซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรม และการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยด้วยจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมชมกิจกรรมในงานได้ในวันและเวลาดังกล่าวฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น