Untitled

เปิดแผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คัดเฉพาะส่วนของำเภอปะคำ วางงบประมาณ พัฒนา ซ่อม สร้างถนน พัฒนาด้านคมนาคม ท้องถิ่น รวม 18 โครงการดังนี้

01

02

03

04

05