รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2562

เอกสารแนบ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา.pdf

1.อาจารย์คณะครุศาสาตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 1 อัตรา

2.อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ สาขากายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา 1 อัตรา

3.อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลมารดา, ทารก และการผดุงครรภ์ 1 อัตรา

4.อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1 อัตรา