Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) จากประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประจำเดือนกรกฎาคม ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Webometrics Ranking of World Universities 2019 โดยได้ประกาศผลการจัดอันดับผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำเดือนกรกฎาคม 2019 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำมาเป็นอันดับ 1

กลุ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” แรงสุดผงาดครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก้าวขึ้นครองอันดับ 1 ส่วน “ม.กรุงเทพ” ขึ้นแท่นอันดับ 1 มหา’ลัยเอกชน

โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในไทยได้แบ่งออกเป็น สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ, สถาบันอุดมศึกษาของรั, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยราชภัฎ และสถาบันการศึกษาเอกชน ตามรายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามมาดูกันเลยว่ามีมหาวิทยาลัยไทยแห่งบ้างที่ติดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities 2019

10 อันดับ (แรก) มหาวิทยาลัยไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 •  อันดับ 1 ของไทย
  อันดับ 536 ของโลก

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 •    อันดับ 2 ของไทย
  อันดับ 633 ของโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 •    อันดับ 3 ของไทย
  อันดับ 749 ของโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 •  อันดับ 4 ของไทย
  อันดับ 792 ของโลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 •  อันดับ 5 ของไทย
  อันดับ 911 ของโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 •  อันดับ 6 ของไทย
  อันดับ 1148 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 •  อันดับ 7 ของไทย
  อันดับ 1158 ของโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 •  อันดับ 8 ของไทย
  อันดับ 1193 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 •  อันดับ 9 ของไทย
  อันดับ 1222 ของโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 •  อันดับ 10 ของไทย
  อันดับ 1273 ของโลก

10 อันดับ มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฎ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎ
– อันดับ 19 ของไทย
– อันดับ 2477 ของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

– อันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎ
– อันดับ 25 ของไทย
– อันดับ 3332 ของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– อันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎ
– อันดับ 32 ของไทย
– อันดับ 4292 ของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

– อันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎ
– อันดับ 34 ของไทย
– อันดับ 4585 ของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

– อันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎ
– อันดับ 37 ของไทย
– อันดับ 4617 ของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

– อันดับ 6 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎ
– อันดับ 41 ของไทย
– อันดับ 4890 ของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

– อันดับ 7 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎ
– อันดับ 42 ของไทย
– อันดับ 4968 ของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

– อันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎ
– อันดับ 46 ของไทย
– อันดับ 5258 ของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

– อันดับ 9 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎ
– อันดับ 49 ของไทย
– อันดับ 5618 ของโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

– อันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฎ
– อันดับ 54 ของไทย
– อันดับ 6360 ของโลก

9 อันดับ มหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– อันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
– อันดับ 33 ของไทย
– อันดับ 4323 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

– อันดับ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
– อันดับ 39 ของไทย
– อันดับ 4717 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

– อันดับ 3 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
– อันดับ 40 ของไทย
– อันดับ 4798 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– อันดับ 4 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
– อันดับ 45 ของไทย
– อันดับ 5213 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

– อันดับ 5 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
– อันดับ 50 ของไทย
– อันดับ 5747 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

– อันดับ 6 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
– อันดับ 51 ของไทย
– อันดับ 5834 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

– อันดับ 7 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
– อันดับ 53 ของไทย
– อันดับ 6218 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

– อันดับ 8 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
– อันดับ 56 ของไทย
– อันดับ 6441 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

– อันดับ 9 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
– อันดับ 83 ของไทย
– อันดับ 8829 ของโลก

10 อันดับ มหาวิทยาลัยกลุ่มเอกชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

– อันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
– อันดับ 20 ของไทย
– อันดับ 2732 ของโลก

มหาวิทยาลัยรังสิต

– อันดับ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
– อันดับ 23 ของไทย
– อันดับ 2836 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

– อันดับ 3 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
– อันดับ 26 ของไทย
– อันดับ 3571 ของโลก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

– อันดับ 4 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
– อันดับ 28 ของไทย
– อันดับ 3892 ของโลก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

– อันดับ 5 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
– อันดับ 30 ของไทย
– อันดับ 3940 ของโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

– อันดับ 6 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
– อันดับ 38 ของไทย
– อันดับ 4629 ของโลก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

– อันดับ 7 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
– อันดับ 44 ของไทย
– อันดับ 5165 ของโลก

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

– อันดับ 8 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
– อันดับ 48 ของไทย
– อันดับ 5562 ของโลก

มหาวิทยาลัยพายัพ

– อันดับ 9 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
– อันดับ 52 ของไทย
– อันดับ 6187 ของโลก

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

– อันดับ 10 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
– อันดับ 57 ของไทย
– อันดับ 6527 ของโลก

หลักการจัดอันดับ

การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ มีรายละเอียดดังนี้

1. PRESENCE : 5 %

คือ จำนวนการแสดงผลของ webdomain หลักของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะรวมถึงโดเมนย่อยทั้งหมด : สืบค้นได้จาก Google

2. VISIBILITY : 50 %

คือ จำนวนการมองเห็นครือข่ายภายนอกที่มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปยังสถาบันการศึกษาหน้าเว็บ : สืบค้นได้จาก Ahrefs, Majestic

3. TRANSPARENCY (OR OPENNESS) : 10 %

คือ จำนวนการอ้างอิงจากนักเขียนยอดนิยมตามแหล่งที่มา ดูการจัดอันดับใส่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : สืบค้นได้จาก Google Scholar, Citations, Citations

4. EXCELLENCE (or SCHOLAR) : 35%

คือ จำนวนบทความวิชาการและการอ้างอิงบทความทางวิชาการ : สืบค้นได้จาก Scimago

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.webometrics.info