ละหานทราย..น้ำมาแล้ว น้ำหลากท่วมถนน เนื่องจากฝนหนัก
.
📷 เอนก ทรงเนียมศรี