ปรัชญา
“ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาสังคม” ปรัชญานี้ มีความหมายว่า สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลักคือ การผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านฝีมือช่าง และมีจิตสานึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้เสียสละให้การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ประวัติการจัดตั้ง

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เมื่อ พ.ศ. 2481 รับนักเรียนจบชั้นประถม ปีที่ 4 เข้าเรียนวิชาช่างไม้เบื้องต้น หลักสูตร 3 ปี

พุทธศักราช 2504  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์ และอนุมัติให้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง ประเภทช่างก่อสร้าง หลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.ศ. 3 และในปีพุทธศักราช 2513 ก็ได้ประกาศรวมโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่างเดิมเป็นโรงเรียนเดียวกันเรียก “โรงเรียนการช่างบุรีรัมย์” และเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาคหกรรมและอนุมัติให้เปิดสอนสาขาช่างยนต์ ระดับปวช. ช่างยนต์

พุทธศักราช 2519
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุรีรัมย์

พุทธศักราช 2520
กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาการบัญชีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาคหกรรม

พุทธศักราช 2522
กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์” และอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พุทธศักราช 2524 กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาเริ่มทาการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.ศ.3 เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีเดียวกันรวมทั้งสิ้น 10 แผนก และกาหนดให้เปิดรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

พุทธศักราช 2532
เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลังรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

พุทธศักราช 2535
เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์

พุทธศักราช 2536
เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น

พุทธศักราช 2537
เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชยการกลุ่มวิชาการขาย

พุทธศักราช 2538
เปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเลขานุการรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พณิชยการ และรับนักศึกษาระบบทวิภาคี

พุทธศักราช 2539
ขยายการรับนักศึกษา แผนกพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยเปิดรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จบหลักสูตรรุ่นสุดท้าย

พุทธศักราช 2540
เปิดระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และงดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)

พุทธศักราช 2540
กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษารับนักศึกษาเพิ่ม นอกจากรับนักศึกษาในระดับอื่นเพิ่มแล้ววิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้เปิดรับ นักเรียนที่จบชั้น ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี 2 ประเภทวิชาคือ
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.2 สาขาวิชาช่างโยธา
1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง (สาขางานเครื่องวัดอุตสาหกรรม)
1.4 สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ (สาขางานเทคนิควิศวกรรมการเชื่อม)
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี
นอกจากนี้ยังเปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6 โดยเปิดรับสาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

พุทธศักราช 2541
เปิดรับระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชาช่างโยธา ซึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6 และรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างยนต์

พุทธศักราช 2544
เปิดรับระดับ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ซึ่งรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

พุทธศักราช 2545
โครงการพัฒนาครู-อาจารย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาช่างโยธา โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)

พุทธศักราช 2547
เปิดรับระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ่งรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งรับผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากาลัง

พุทธศักราช 2548
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์โดยความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พุทธศักราช 2549
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

พุทธศักราช 2552
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา

พุทธศักราช 2557
เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและได้เปิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ศูนย์การเรียนอำเภอประโคนชัย)

พุทธศักราช 2558
เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการจัดการสานักงาน และได้เปิด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (วก.ลำปลายมาศ)

พุทธศักราช 2559
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2559

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นอินทนิล เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ที่แทนความแข็งแกร่ง บึกบึน ทรหด อดทน ของวิทยาลัยฯ ช่อดอกมีลักษณะเกาะกันเป็นกลุ่มแน่น มีสีม่วงสดเหมือนความรัก ความสามัคคี และกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของเหล่าวิทยาลัยฯ ที่มิมีวันจางหายไป ซึ่งจะออกดอกประมาณ เดือนมีนาคม – ธันวาคม

 

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

1. นายเกษตร (บอก) บาเรอสงฆ์ พ.ศ. 2481-2483
2. นายจิต ตั้งตระกูล พ.ศ. 2483-2484
3. นายประสาน ใจภพ พ.ศ. 2484-2487
4. นายบุญนาค เจริญศรี พ.ศ. 2487-2494
5. นายชาย แย้มแก่นจันทร์ พ.ศ. 2494-2495
6. นายสุกุล ชื่นเย็น พ.ศ. 2495-2513
7. นายรุทร์ กล่อมชุ่ม พ.ศ. 2513-2522
8. นายสมจริง กนกนาค พ.ศ. 2522-2524
9. นายพัฒนะ พยุงพล พ.ศ. 2524-2527
10. นายวันดี รัศมี พ.ศ. 2527-2530
11. นายลิ้ม แอบยิ้ม พ.ศ. 2530-2535
12. นายทองหล้า สุนทร พ.ศ. 2535-2536
13. นายไพบูลย์ ภูงามทอง พ.ศ. 2536-2539
14. นายสุเมธ ดาโรจน์ พ.ศ. 2539-2542
15. นายประเสริฐ จันฤาไชย พ.ศ. 2542-2545
16. นายวัชรินทร์ ศิริพานิช พ.ศ. 2545-2551
17. นายนิวัติ ตังวัฒนา พ.ศ. 2551-2556
18. นายบุญเลิศ สัสสี พ.ศ. 2556-2560
19. นายสง่า แต่เชื้อสาย ปัจจุบัน