สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีประกาศเตือนให้เกษตรกรระวังการนำต้นพันธุ์และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จาก 4 จังหวัด เข้ามาเพาะปลูกในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรีประกาศเตือนให้เกษตรกรระวังการนำต้นพันธุ์และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จาก 4 จังหวัด เข้ามาเพาะปลูกในพื้นที่ เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและยังบั้งการระบาดของโรคดังกล่าวไม่ให้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดให้ผู้ที่จะทำการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

เข้ามาหรือออกจากพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องขออนุญาตขนย้ายก่อนทุกครั้ง จังหวัดกาญจนบุรีจึงแจ้งเตือนให้เกษตรกรระมัดระวังในการนำต้นพันธุ์และท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ามาเพาะปลูกในพื้นที่

เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังมิให้เข้ามาในพื้นที่ อันจะสร้างความเสียหายต่อการผลิตและการค้ามันสำปะหลังในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-564294

เครดิต : ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ภัสร์ภรณ์ เหลืองทอง
ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี