วาระแรกผ่านฉลุย สภาผู้แทนราษฎร ลงมติ 251 เสียง งดออกเสียง 234 คน เห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

(19 ต.ค.2562) ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค. ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ (เป็นพิเศษ) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 1 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

เวลา 20.30 น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ แถลงว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 1 เห็นด้วย 251 เสียง งดออกเสียง 234 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง จากจำนวนองค์ประชุม 488 คน (หมายเหตุ : แจ้งบัตรมีปัญหา 2 เสียง)

ข้อมูลจากเว็บไซต์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปิดเผยขั้นตอนหลังจากผ่านวาระแรก จะมีการตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ในวาระต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 8-9 ม.ค.2563 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 2-3

วันที่ 20 ม.ค.2563 วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 27 ม.ค.2563 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มาถึงสภาผู้แทนราษฎร โดยกรณีที่ ครม.ส่งสภาฯ วันที่ 8 ต.ค.จะครบ 105 วันในวันที่ 20 ม.ค.2563 จากนั้นวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯนั้นมาถึงวุฒิสภา ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร ส่งวุฒิสภา 20 ม.ค.2563 จะครับ 20 วันในวันที่ 8 ก.พ.2563

วันที่ 11 ม.ค. 2563 หลังจากสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระ 2 และ 3 จำนวน 55 มาตราวงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ที่ปรับลดวงเงิน 1 หมื่น 6 พันล้านบาท นำไปจัดสรรให้หลายหน่วยงานในจำนวนเท่าที่ปรับลด เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถทำโครงการที่สำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติได้ หลังจากใช้เวลาพิจารณาถึง 4 วัน ก่อนที่ประชุมจะลงมติ เห็นชอบวาระ 3 ด้วยคะแนน เห็นด้วย 253 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 196 เสียง และ ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และขอให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยจะกำกับดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณ มีความโปร่งใส บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำและกระจายผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามความมุ่งหมายของรัฐบาล ทั้งนี้จะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และความห่วงใยจากสมาชิกที่เสนอในที่ประชุม ไปประกอบการพิจารณาการทำงานของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

หลังจากนี้จะส่งร่างดังกล่าวให้วุฒิสภาพิจารณาภายใน 20 วัน ก่อนนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ซึ่งคาดว่างบประมาณปี 2563 จะมีผลใช้บังคับได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ หรือช้าสุดต้นเดือนมีนาคมนี้

ข้อมูลจากเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 กระทรวงคมนาคม จังหวัดบุรีรัมย์จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการดังนี้

  1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณจุดตัดถนนหมายเลข 219 (โรงแรมเทพนคร-โรงเรียนมารีย์) ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 180 ล้านบาท จากวงเงินทั้งสิ้น 900 ล้านบาท

2. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ช่วงอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์-อำเภอพุทไธสง ผูกพันงบประมาณจากปีงบประมาณ 2561-2563 ตอนที่1 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ  164 ล้านบาท ตอนที่ 2 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 215 ล้านบาท

3. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 ช่วงอำเภอปะคำ-อำเภอนางรอง ปี 2563 รวมเงินทั้งสิ้น 65 ล้านบาท

4.โครงการก่อสร้างทางหมายเลข 226 ช่วงอำเภอเมืองบุรีรัมย์-แยกระกา อำเภอกระสัง ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 203 ล้านบาท

5.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 ช่วงบุรีรัมย์-อำเภอคูเมือง ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 69 ล้านบาท

6.โครงการก่อสร้างทางหลวงสายโนนศรีคูณ-หนองผะองค์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 30 ล้านบาท วงเงินทั้งสิ้น 150 ล้านบาท

7.โครงการก่อสร้างทางหลวงสายบุรีรัมย์-ตำบลแสลงโทน-อำเภอประโคนชัย ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 96 ล้านบาท จากวงเงินทั้งสิ้น 480 ล้านบาท

 

8.โครงการก่อสร้างทางหลวงสายบ้านโคกขมิ้น-บ้านระกา อำเภอกระสัง ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 96 ล้านบาท จากวงเงินทั้งสิ้น 480 ล้านบาท

 

9.ค่าสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 และทางหลวงหมายเลข 2073 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 2.6 ล้านบาท จากวงเงินทั้งสิ้น 13 ล้านบาท

 

10. ค่าก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก อำเภอประโคนชัย

11.โครงการก่อสร้างทางสายเทศบาลกระสัง-โนนจำปา และสายบ้านถนนหัก-ละหานทราย

 

 

12.โครงการซ่อมบำรุงผิวทางขับ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 109 ล้านบาท

13.โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์หลังใหม่ วงเงินทั้งสิ้น 775 ล้านบาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 155 ล้านบาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 310 ล้านบาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 310 ล้านบาท

ข้อมูลจาก : เอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563