กรมท่าอากาศยาน จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์

(15 ม.ค. 63 ) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์

โดยมี นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา กรมท่าอากาศยาน กล่าวรายงาน โดยการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เพื่อนำเสนอผลการออกแบบการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ พร้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน

อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาฯ สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในตกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่ง ในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรประชาชน เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการกว่า 200 คน

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยาน ได้มีการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ ความจำเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา การประเมินทางเลือกโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

จากหน่วยงานและประชาชนจากกลุ่มเป้าหมาย ในตำบลสตึก ร่อนทอง นิคม ดอนมนต์ อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ และมีการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าของที่ดิน ผู้แทนจากชุมชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

บรรยากาศ การนำเสนอ เริ่มด้วยคณะผู้ศึกษา ได้นำเสนอผลการออกแบบ รูปแบบทางเลือกของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ร่างแผนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รูปแบบ พร้อมนำเสนอข้อดี ข้อด้อยของการดำเนินงานโครงการตามรูปแบบต่างๆ

เพื่อให้ประชาชนได้มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดเมื่อมีการก่อสร้างหรือขยายสนามบิน ทั้งนี้ ได้มีประชาชนได้สอบถามถึงผลกระทบ และค่าชดเชยเยียวยาจากการขาดประโยชน์จากการทำประโยชน์ในที่ สปก. ซึ่ง หน่วยงาน ปฏิรูปที่ดินและ หน่วยงานรัฐ พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชน เสมอ โดย การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ เพราะภาครัฐ ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดและประเทศของประชาชน จึงขอขอบคุณผู้จัดโครงการที่มาให้ความชัดเจนแก่ประชาชนในพื้นที่

และขอบคุณประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ซึ่งท่าอากาศยานบุรีรัมย์จะเป็นประตูด่านแรกที่ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจด้วยงานบริการ รอยยิ้ม และน้ำใจของคนไทย

แผนพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์มีเป้าหมายให้เป็นท่าอากาศยานที่เชื่อมโยงการเดินทางหลากหลายรูปแบบในอนาคต ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง และรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้จัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จึงต้องมีการพัฒนาท่าอากาศยาน ทั้งการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ การขยายทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดเครื่องบิน ระบบไฟฟ้าสนามบิน

โดยภายหลังจากการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการในครั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะจัดทำรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามขั้นตอนต่อไป