จ่อผลักดันลงทุนโรงงานผลิดหน้ากากอนามัยจำหน่ายที่บุรีรัมย์ ตามมาตรการปิดเมืองสู้โควิด 19

การแถลงข่าวโดย กรรมการร่วมภาคเอกชน 6 หน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมและสนับสนุนมาตรการ “ปิดเมืองบุรีรัมย์” ป้องกันการระบาดของโรค Covid 19 และเพื่อให้คนบุรีรัมย์และผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งประกอบไปด้วย

1. หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์

2. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

4. ชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์

5. ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักจังหวัดบุรีรัมย์

6. ชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์

7.สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
.

โดยได้เตรียมพร้อมเปิดตัว บุรีรัมย์มอลล์ แอพพลิเคชั่นจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของคนบุรีรัมย์เพื่อเยี่ยวยาผู้ประกอบการในจังหวัด ภายในเดือนเมษายนนี้ รวมถึงได้ร่วมผลักดันให้เกิดการลงทุนตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อจัดจำหน่ายในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

.

สำหรับสิ่งที่ต้องทำโดยเร่งด่วนในขณะนี้การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยจากเชื้อโควิท-19 ทางกรรมการร่วมภาคเอกชนทั้ง 6 หน่วยงานร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และร้านค้าฯ หัวข้อ

มาตรฐานการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโควิท-19 และมาตรฐานผู้สัมผัสอาหาร(Food Safety) ขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ โดมเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 8.30-12.00น.

นอกจากนี้ นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในส่วนของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนั้น ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากการระบาดของโรค แต่เพื่อที่จะจำกัดความเสียหายไม่ให้ลุกลามมากไปกว่านี้ การประกาศปิดเมืองของภาครัฐเพื่อเพิ่มความมั่นใจของคนในจังหวัดรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และได้เตรียมมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งในการสร้างมาตรฐานการดูแลความสะอาดของสถานที่ตามมาตรการของสาธารณะสุข พร้อมเตรียมการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวต่อไป

ทางด้านชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายพิสิษฐ์ อดิเรกโชติกุล ได้เตรียมมาตรการไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างดังนี้

1. พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี

2. ลดดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 50%

3. ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ถึง 4 ปี

4. เพิ่มวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดถึง 30 ล้านบาท

5. ผ่อนผันให้ลูกหนี้บัตรเครดิตไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

6. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลงจากปกติ 50%

7. ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

8. ผ่อนผันให้ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปลอดการชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน

9. ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40%