จังหวัดบุรีรัมย์ แถลงข่าวเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ ( 22 พ.ค.63) ที่ห้องประชุมลี้ลอย ชั้น 3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายภุชงค์ ไชยชิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์, ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32, ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1, 2, 3, 4 ร่วมแถลงข่าว มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศว่าจะมีการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้มีการประชุมหารือ เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ขึ้น

โดยมีสารระสำคัญ คือ มาตรการทั่วไปในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะกำหนดให้ สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เป็นไปเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อสั่งการของรัฐบาลและจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด มีการจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้บริบทความพร้อมของนักเรียนและสถานศึกษา

ซึ่งจะมีการจัดกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก หรือมีห้องเรียนเพียงพอที่สามารถจัดให้มีนักเรียนในห้องได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือมีห้องเรียนไม่เพียงพอ จะต้องมีการแบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วจัดให้มีการเรียนการสอนแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยในสัปดาห์ที่ไม่ได้มาเรียน โรงเรียนจะมีการดำเนินการใน 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสม คือ

รับใบงานให้ไปทำเพื่อมาส่งในสัปดาห์ถัดไป

เรียนจากระบบการศึกษาทางไกลผ่าน ดิจิตัลทีวี (On-air)

เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online)

และเรียนพร้อมกับเพื่อนที่เรียนในห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์

สำหรับการจัดระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะมีการจัดให้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็นกลุ่ม ๆ และให้มีการเรียนในห้องเรียนสลับกับการเรียนผ่านระบบ Online

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขอให้ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มั่นใจได้ว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ได้รับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานภายใต้มาตรการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่รัฐบาลและคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดไว้