จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการป้องกัน ยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวานนี้ (28 พ.ค. 2563) ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า จังหวัดบุรีรัมย์ และ พิจารณาการขอรับการสนับสนุน เงินงบประมาณ

ซึ่งที่ประชุม นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งผลการดำเนินการป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งประกาศ ของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

ต่อจากนั้น นายแพทย์พิเชษฐ์ พืชขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รายงานสถานการณ์การระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งของต่างประเทศ ในประเทศ และในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนทึ่ประชุมจะได้ ร่วมกันพิจารณา การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการในเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันหรือยังยั้งการแพร่ระบาดฯโครงการออกตรวจสกัดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค และ โครงการจัดตั้งจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันหรือยังยั้งการแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับของกระทรวงการคลังฯ พร้อมทั้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างอีกด้วย