เกษตรจ.บุรีรัมย์ ร่วมอำเภอห้วยราช  ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรการ สามารถจำหน่ายได้ราคาสูงขึ้น ทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพด้านการเกษตรสร้างรายได้เสริมช่วงหน้าแล้ง  และแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

(4 ก.พ.59) สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับอำเภอห้วยราช  ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้านหนองหว้า ม.2  ต.โคกเหล็ก  อ.ห้วยราช  จ.บุรีรัมย์ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู้วิกฤตภัยแล้ง  ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรศูนย์เครือข่ายอำเภอห้วยราช  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรการ   เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น   หลังจากที่ประสบปัญหาตกต่ำขายผลผลิตได้ไม่คุ้มทุน  อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้มีอาชีพและรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว   โดยการหันมาทำอาชีพด้านการเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์ ที่มีคุณภาพและมีต้นทุนต่ำ

นายสุธี   คำมาเมือง  นายอำเภอห้วยราช  กล่าวว่า   จากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ รวมถึงราคาผลผลิตที่ตกต่ำ    จึงได้มีโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรการ  สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่คุ้มทุน  ทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพและรายได้เสริมให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  โดยเกษตรกรสามารถนำความรู้จากการอบรมครั้งนี้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และต้นทุนต่ำ  เชื่อว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้

สุรชัย    พิรักษา  / สวท. บุรีรัมย์

 

0