บุรีรัมย์ – อธิบดีกรมการข้าว เปิด “หมู่บ้านข้าวอินทรีย์บ้านยายแย้ม” อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เผยเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรได้มาตรฐานสากลที่สำคัญของไทย อีกทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 1 ใน 10 แห่งของประเทศ พร้อมหนุนพัฒนายกระดับคุณภาพข้าวไทยแข่งในตลาด “AEC”

6130

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิด “หมู่บ้านข้าวอินทรีย์บ้านยายแย้ม” ของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่แปลงเพาะปลูก การแปรรูป การคัดบรรจุ และพัฒนาตราสัญลักษณ์ จนปัจจุบันได้รับการรับรอง และสามารถติดตราสัญลักษณ์ Organic Thailand ส่งจำหน่ายทั้งใน และต่างจังหวัด นอกจากนั้น ยังได้มีการยกระดับให้เป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านยายแย้ม นับว่าเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม นุ่ม รสชาติอร่อย ด้วยลักษณะดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากดินภูเขาไฟ ที่สำคัญ ยังเป็นข้าวปลอดจากสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านยายแย้ม มีสมาชิกอยู่จำนวน 500 คน

การเปิดหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ในครั้งนี้ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร การสาธิตแปรรูปข้าวอินทรีย์ การแข่งขันสืบสานประเพณีพื้นบ้าน และประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ชุมชน การประกวดแข่งขันเรียงความของนักเรียน หรือเยาวชน และการจัดจำหน่ายสินค้าอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ด้วย

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การเปิดหมู่บ้านข้าวอินทรีย์บ้านยายแย้มในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ให้เป็นศูนย์กลางของการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรอีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรแก่เกษตรกร จำนวน 10 แห่งทั้งประเทศ

ในปีนี้ กรมการข้าวยังได้มีการยกระดับศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ ต.ยายแย้ม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ต.กุดหมาไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ต.บ้านตุ่น จ.พะเยา และ ต.พนางตุง อ.ขนุน จ.พัทลุง ให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูปเพิ่มมูลค่า ถึงขั้นนำไปสู่ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบยั่งยืน และเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลต่อไปยังเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สำหรับในปี 2558 ที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น ทางกรมการข้าว ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันกับตลาดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวอินทรีย์ดังกล่าวด้วย

qa911

ข่าวโดย…โดย MGR Online