รองนายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่ติดตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่จ.บุรีรัมย์   ขณะผู้ว่าฯ นำเสนอเครื่องตะบันน้ำ นวัตกรรมแรงดันน้ำต้นทุนต่ำไม่ใช้น้ำมันและพลังงานไฟฟ้า  เพื่อให้รองนายกฯ นำไปพิจารณาต่อยอก

(18 ก.พ.59)  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และติดตามมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเสรี  ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมที่ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น 4 เพื่อรับฟังนโยบาย และสรุปโครงการสำคัญ คือ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  อีกทั้งโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงรับฟังปัญหาและความต้องการของจังหวัดด้วย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้นำคณะรองนายกรัฐมนตรีชม “เครื่องตะบันน้ำ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมแรงดันน้ำต้นทุนต่ำ  ที่ใช้ระบบสุญญากาศดันน้ำขึ้นไปเก็บไว้ยังถังพักน้ำ แล้วปล่อยน้ำออกมาใช้ในการเกษตร โดยไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้า   ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่จะนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรกร ซึ่งถือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อความอยู่รอด   เพื่อให้รองนายกได้นำไปพิจารณาต่อยอดต่อไปอีกด้วย

ต่อจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ ไอซีที. ชุมชนตัวอย่างบ้านหนองยายพิมพ์  อ.นางรอง   และตรวจติดตามโครงการที่จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                เช่น โครงการผันน้ำลำปลายมาศ – อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก  ตำบลหนองโบสถ์  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  ด้วย

สุรชัย   พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์