บุรีรัมย์-ชาวบุรีรัมย์จะได้อะไร? จับตางบประมาณ 200 ล้าน สะพานลอยข้ามจุดตัดรถไฟ บนทางหลวง 288

โครงการสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามจุดตัดรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 288 ตอนถนนวงแหวนรอบเมือง บุรีรัมย์ด้านทิศเหนือ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ก.ม. 2+692

จับตางบประมาณ 200 ล้าน จับตางบประมาณ 200 ล้าน

 

 1. เหตุผลและความจำเป็น

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง สอดคล้องนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายในการลดปัญหาดังกล่าว โดยจำเป็นต้องมีการออกแบบปรับปรุงทางหลวงและจุดตัดบริเวณนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางให้มากขึ้น

 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

  – ช่วยให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น- เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการขนส่งระบบราง ได้แก่ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง

  – ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์ กับ รถไฟบริเวณจุดตัด

  – ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ จ .บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง

 3. สาระสำคัญของโครงการ

  ปรับปรุง/ขยายความกว้างถนนให้เป็น 4 ช่องจราจร ออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟเพิ่มเติม ความกว้าง 2 ช่องจราจรออกแบบรูปแบบการกลับรถ(U-TURN) ใต้สะพาน ให้เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม สอดคล้องตามลักษณะกายภาพถนน และลดกระทบต่อชุมชนสองข้างทาง

 4. ผู้ดำเนินการ

  สำนักออกแบบและก่อสร้าง กรมทางหลวง

 5. งบประมาณก่อสร้าง 200 ล้านบาท

จับตา 200 ล้านบาทบุรีรัมย์ จับตา 200 ล้านบาทบุรีรัมย์

ตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง
ข่าวโดยแขวงทางหลวงบุรีรัมย์