จากที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (อ่านข่าวลิสต์โครงการ) (อ่านข่าวโครงการจัดงานลูกชิ้นยืนจิ้มบันลือโลก)  เนื้อความส่วนหนึ่งระบุไว้ได้ใจความดังนี้

มีการวางงบประมาณ 5 ล้านบาท และวางเป้าหมายปรับปรุงอาคารสำนักงาน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะก่อสร้างอาคารสำนักงาน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) 2 ชั้น พร้อมห้องสุขาใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาล โดยเป็นโครงการใน ปี 2560 ทั้งนี้ในปีดังกล่าวตามในเอกสาระระบุไว้ว่ามีตัวชี้วัดคือ ประชาชนมีความพอใจ 100 เปอร์เซ็นต์

บุรีรัมย์

อ่านแผนพัฒนาฉบับเต็ม

[slideshare id=64315481&doc=plan3y2560-2562-160723180941&type=d]

ข่าวจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์