บีโอไอ โคราช หรือ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
เป็นหน่วยงานราชการ  สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

มีหน้าที่ ในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
เช่น การยกเว้น / ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้น / ลดหย่อน
อากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ / วัสดุจำเป็น
ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของสำนักงาน “ บีโอไอ   มุ่งมั่นให้บริการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ลงทุนเสริมสร้างบรรยากาศและชักจูงให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันรวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ด้วยองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ” โดยมีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน    ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยการให้สิทธิประโยชน์ ในการลงทุนการเสริมสร้างปัจจัยเกื้อหนุนต่อการลงทุน      การส่งเสริมการลงทุนและการบริการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  หรือเดิม มีชื่อว่า ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   เป็นสำนักงานสาขาแห่งแรก ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่   9  ธันวาคม  2531 เปรียบเสมือนแขนขาหลักในการช่วยกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภาคอีสานของสำนักงาน  ซึ่งนับเป็นเวลากว่า  24 ปี แล้ว ที่ได้ดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค  นับเป็นหนึ่งในหลายๆ มาตรการที่สำนักงานได้นำออกมาใช้ผลของการส่งเสริมการลงทุนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อพื้นที่ภาคอีสานว่า เป็นภาคที่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะรองรับการลงทุนได้เป็นอย่างดี  โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการมาลงทุนในภูมิภาคนี้  กล่าวโดยเฉลี่ยแล้ว ตลอดระยะเวลา  24  ปี มีโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นเรื่อยมา  ทำให้ศูนย์ฯ มีปริมาณงานและภาระกิจในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น

โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2559 จ านวน 18 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 24,652 ล้านบาท การจ้างงาน 2,059 คน ได้แก่ กิจการผลิตอาหารแปรรูป จากเนื้อสัตว์, กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง, กิจการปลูกพืชระบบไฮโดรโปรนิกส์, กิจการผลิตยางแท่ง และยาง ผสม, กิจการผลิตพรม, กิจการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด การซ่อมแซมแม่พิมพ์ และชิ้นส่วน โลหะ เช่น GEAR, SHAFT และ CONNECTING ROD เป็นต้น, กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ ามันยางด าและ สารเคมีส าหรับการผลิตเยื่อกระดาษ, กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานไฟฟ้าจากไบโอ แก๊ส, กิจการผลิตไฟฟ้าไอน้ า และน้ าเพื่ออุตสาหกรรมจากก๊าซธรรมชาติ, กิจการผลิตถุงมือยาง, กิจการผลิต อาหารส าเร็จรูปากเนื้อสัตว์, กิจการผลิตปลาและเนื้อปลาตัดแต่งแช่เย็นแช่แข็ง และกิจการผลิตเพื่อสุกรช าแหละ รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนมิถุนายน 2559  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (จ.นครราชสีมา) อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนมิถุนายน 2559

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (จ.นครราชสีมา)

1. กิจการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์(Meat Processing) ในนาม บริษัท ก้าวหน้าฟู้ด จำกัด เงินลงทุน 41 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี

2. กิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) ในนาม บริษัท เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม จำกัด เงินลงทุน 400 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา

3. กิจการปลูกพืชระบบไฮโดรโปรนิกส์ (Hydroponics Cultivation) ในนาม บริษัท เอ-เบสท์ จำกัด เงินลงทุน 6 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา

4. กิจการผลิตยางแท่ง และยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber) ในนาม บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) เงินลงทุน 74 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-ไอร์แลนด์ที่ตั้งโครงการจังหวัด อุบลราชธานี

5. กิจการผลิตยางแท่ง และยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber) ในนาม บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) เงินลงทุน 74 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-ไอร์แลนด์ที่ตั้งโครงการจังหวัดศรีสะเกษ  อุตสาหกรรมเบา (เสื้อผ้า/สิ่งทอ)

6. กิจการผลิตพรม (Carpet) ในนาม บริษัท เวสท์วูลส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เงินลงทุน 25 ล้านบาท หุ้นต่างประเทศทั้งสิ้น (อินเดีย) ที่ตั้งโครงการนครราชสีมา  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

7. กิจการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด การซ่อมแซมแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนโลหะ เช่น GEAR, SHAFT และ CONNECTING ROD เป็นต้น ในนาม นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ เงินลงทุน 150 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา  กิจการบริการและสาธารณูปโภค

8. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันยางดำและสารเคมีสำหรับการผลิตเยื่อกระดาษ (Electricity Power from Black Liquor) ในนาม บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด เงินลงทุน 9,160 ล้าน บาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดบุรีรัมย์

9. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส (Electricity Power from Bio Mass & Electricity Power from Bio Gas) ในนาม บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด เงินลงทุน 200 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา

10. กิจการผลิตไฟฟ้าไอน้ า และน้ำเพื่ออุตสาหกรรมจากก๊าซธรรมชาติ (Electricity Power Steam/Demineralized Water) ในนาม บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จำากัด เงินลงทุน 5,745 ล้านบาท หุ้นไทย ทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา

11. กิจการผลิตไฟฟ้าไอน้ า และน้ าเพื่ออุตสาหกรรมจากก๊าซธรรมชาติ (Electricity Power Steam/Demineralized Water) ในนาม บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จ ากัด เงินลงทุน 5,745 ล้านบาท หุ้นไทย ทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จ.ขอนแก่น) อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร

1. กิจการผลิตถุงมือยาง (Medical Latex Gloves&Rubber Pillow) ในนาม บริษัท ทรัสต์ รับเบอร์ อินดัสตรีจำกัด เงินลงทุน 36 ล้านบาท ร่วมหุ้นตุรกีที่ตั้งโครงการจังหวัดมุกดาหาร

2. กิจการผลิตอาหารส าเร็จรูปากเนื้อสัตว์(Ready Meal(Meat Product)) ในนาม บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เงินลงทุน 350 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์

3. กิจการผลิตปลาและเนื้อปลาตัดแต่งแช่เย็นแช่แข็ง (Froze Surimi) ในนาม บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เงินลงทุน 70 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์

4. กิจการผลิตเพื่อสุกรช าแหละ (Slaughterhouse&Hod Carcass) ในนาม บริษัท เบทาโกรเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด เงินลงทุน 648 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์

5. กิจการผลิตยางแท่ง และยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber) ในนาม บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) เงินลงทุน 74 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-ไอร์แลนด์ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์

6. กิจการผลิตยางแท่ง และยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber) ในนาม บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) เงินลงทุน 74 ล้านบาท ร่วมหุ้นไทย-ไอร์แลนด์ที่ตั้งโครงการจังหวัดมุกดาหาร  กิจการบริการและสาธารณูปโภค

7. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ไอน้ำ (Electricity Power from Bio Mass/Steam) ในนาม บริษัท มิตรผล ไบโอเพาเวอร์(กุฉินารายณ์) จำกัด เงินลงทุน 1,780 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ข้อมูลโดย.. BOI : KORAT

Untitled

Untitled1

1

2

3