จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานกำเนิดสถานบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
วานนี้ (08 ส.ค. 59) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานกำเนิดสถานบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในงานได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน
สำหรับวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยประกาศให้เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ และผลดีต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องสถาบันของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรณรงค์กวดขันในเรื่องการพนันและสิ่งอบายมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การขับเคลื่อนคณะทำงานกรรมการหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญคือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย
ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์