เปิดแผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ปี 2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จังหวัดบุรีรัมย์ วางงบประมาณ พัฒนา ซ่อม สร้างถนน

ประกอบด้วย

อำเภอปะคำ 18 โครงการ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 9 โครงการ

อำเภอบ้านกรวด 25 โครงการ

อำเภอกระสัง 22 โครงการ

อำเภอพุทไธสง 6 โครงการ

อำเภอนางรอง 23 โครงการ

อำเภอหนองกี่ 1 โครงการ

อำเภอพลับพลาชัย 13 โครงการ

อำเภอโนนสุวรรณ 13 โครงการ

อำเภอโนนดินแดง 9 โครงการ

อำเภอหนองหงส์ 30 โครงการ

อำเภอละหานทราย 35 โครงการ

อำเภอนาโพธิ์  12 โครงการ

อำเภอคูเมือง 17  โครงการ

อำเภอประโคนชัย 56 โครงการ

อำเภอเมือง 60 โครงการ

อำเภอลำปลายมาศ 40 โครงการ

อำเภอสตึก 28 โครงการ

อำเภอชำนิ 13 โครงการ

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 27 โครงการ

อำเภอปะคำ 

1

2

3

4

y

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

01

02

03

อำเภอบ้านกรวด

01

02

03

04

05

06

07

อำเภอกระสัง

01

02

03

04

05

06

อำเภอพุทไธสง 

001

002

อำเภอนางรอง 

01

02

03

04

05

06

อำเภอหนองกี่

001

อำเภอพลับพลาชัย

พลับ

01

02

03

อำเภอโนนสุวรรณ

01

02

03

04

อำเภอโนนดินแดง

โนน

01

02.

อำเภอหนองหงส์

หนอง

01

02

03

04

05

06

07

อำเภอละหานทราย

01

02

03

04

05

06

07

08

09

อำเภอนาโพธิ์

01

02

03

อำเภอคูเมือง

01

040203

อำเภอประโคนชัย

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

อำเภอเมือง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14

15

16

17

18.

อำเภอลำปลายมาศ

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

122

อำเภอสตึก

1

2

3

4

5

6

7

8

อำเภอชำนิ

1

2

3

4

5

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

1 5

2

3

4

5

6

7

8

Untitled-1

ข้อมูล… แผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริการส่วนจังหวัดบุรีรัมย์