หลังจากคณะรัฐมนตรี อนุมัติ 356 ล้าน สร้างศูนย์สุขภาพชุมชน 8 จังหวัด ลดความแออัดในโรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์ คือ 1 ใน 8 จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ครั้งนี้ด้วย

จากที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินการของทีมดูแลสุขภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ทำงานได้ดี แต่ยังติดเรื่องของสถานที่ให้บริการแบบปฐมภูมิ ยังแออัดและคับแคบ จึงได้จัดสรรเงินงบประมาณพิเศษลงมาให้ โดยทั้งประเทศได้เพียงแค่8จังหวัด ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในแปดเท่านั้นที่ได้งบประมาณก้อนนี้ (เป็นงบที่ได้มาโดยไม่ได้ขอไป งบพิเศษสำหรับคนบุรีรัมย์)ทางกระทรวงสาธารณสุขให้งบประมาณ 44,618,200 บาทมาสร้าง”ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง” เสมือนคลินิกที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนรักษาฟรีตามสิทธิ์ เป็นอาคาร 4 ชั้นจำนวน1หลังเพื่อดูแลให้บริการด้านสุขภาพแก่คนชุมชนเมืองบุรีรัมย์ คือต้องสร้างอาคารหลังนี้ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เท่านั้น

หลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ทางจังหวัดได้จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง สรุปได้ที่ราชพัสดุบริเวณสี่แยกใกล้กับคูเมืองโบราณ

และเมื่อเช้าวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์และคณะผู้บริหารฯ ร่วมพิธีวางศิลากฤษ์ ยกเสาเอกเสาโท ณ บริเวณสถานที่ ก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

อ่านข่าวจากประชาชาติธุรกิจ
ครม. อนุมัติ 356 ล้าน สร้างศูนย์สุขภาพชุมชน 8 จังหวัด ลดความแออัดในรพ.
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. เวลา 14.00 น. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ว่า ครม.พิจารณาอนุมัติหลักการตามแนวทางการขอรับการจัดสรร และหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง และก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูปสำหรับดำเนินโครงการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) พัฒนาตามที่เสนอมาเป็นรูปแบบการจัดบริการเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง (PCC) จำนวน 356,945,600 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน 4 ชั้น ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ กำแพงเพชร ขอนแก่น เพชรบูรณ์ ตรัง เชียงใหม่ พิษณุโลก และน่าน เป็นการรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงได้มากขึ้น ลดความแออัดในโรงพยาบาล

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า เดิมครม. เห็นชอบแนวทางการขอรับจัดสรรและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 59 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป โดยรายการขอรับจัดสรรงบประมาณจะต้องเป็นรายการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางปฏิรูปในการสร้างความเข้มแข็ง และก้าวหน้าของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ซึ่งสำนักงานงบประมาณเห็นว่าโครงการสอดคล้องกับแนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณตามนัยมติครม. จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรงบกลางฯ รายการดังกล่าว

เครดิตภาพ…ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์