หลักจากที่ บุรีรัมย์เวิลด์เคยได้นำเสนอข้อมูลการให้งบประมาณการจัดงานแห่งปี ลูกชิ้นยืนกินบันลือโลก และ กำหนดการคร่าวๆว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 มกราคม 2560 นี้ วันนี้เราจะได้รู้จักกับรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของงานกันครับ

ลูกชิ้นยืนกิน เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวบุรีรัมย์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร

เทศกาลลูกชิ้นยืนกิน จะเป็นกิจกรรมที่นาเอาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการกิน “ลูกชิ้นยืนกิน” ของชาวบุรีรัมย์ ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟ ซึ่งมีมานานกว่า 50 ปีแล้ว มาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะมีการรวบรวมร้านลูกชิ้นยืนกินของจังหวัดบุรีรัมย์หลายๆร้านมารวมกันให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถมาร่วมกินและซื้อเป็นของฝากได้ที่หลังสถานีรถไฟเพียงจุดเดียว พร้อมกับมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมาสร้างความสนุกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ได้แก่ นิทรรศการ”ลูกชิ้นยืนกิน”บุรีรัมย์ , กิจกรรมประกวดแม่ค้าเยาว์วัย และ กิจกรรม “ลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก” ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 6-7 มกราคม 2560 ณ หลังสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1.ส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการกิน “ลูกชิ้นยืนกิน” ให้คงอยู่และถูกหลักอนามัย เป็นที่
ยอมรับของคนทั่วโลก

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบุรีรัมย์ให้มากขึ้นในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

3.เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวอยู่เที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์นานขึ้นในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อันเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ประชาชนได้มากขึ้นด้วย

4.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยว
จากต่างถิ่นให้มากขึ้น

5.เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนา่อุตสหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง
ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายปลายปี ให้คึกคักมากขึ้น

6.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมทั้งยังเพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้
ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น

กลยุทธ์

1.พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ให้หลากหลายขึ้น

2.ส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสู่สากล

3.ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้คงอยู่ตลอดไป

4.สร้างงานให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการทางานด้านต่างๆ

กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มเป้าหมาย

1.จานวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ประมาณ 2,000 คน

2.จานวนนักท่องเที่ยวจากในตัวจังหวัดและใกล้เคียง ประมาณ 3,000 คน

3.ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ประมาณ 50 ราย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.ประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง ประมาณ 5,00 คน

2.กิจการร้านอาหารใน จ.บุรีรัมย์ ประมาณ 500 ร้านค้า

3.กิจการห้องพักและโรงแรม ใน จ.บุรีรัมย์และใกล้เคียง ประมาณ 1,000 ห้อง

บุรีรัมย์ลูกชิ้นยืนกินบันลือโลก

งบประมาณ
1.ผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ต่างๆ

2.จังหวัดบุรีรัมย์

3.เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

4.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)/สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สานักงานสุรินทร์

5.องค์กรแนวร่วมต่างๆ เช่น หอการค้าจังหวัด , YEC บุรีรัมย์ ,ชมรมโรงแรมบุรีรัมย์ , ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้านการท่องเที่ยว
1.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

2.นักท่องเที่ยวอยู่เที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์นานขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะทาให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ประชาชนได้มากขึ้น
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น ทาให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักกิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้น

4.ส่งเสริมและพัฒนา่อุตสหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียงให้ดีขึ้น

บุรีรัมย์ลูกชิ้นยืนกินบันลือโลก

 

สถานที่จัดกิจกรรม : หลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์

แหล่งกาเนิด “ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์” อันเลื่องชื่อ เริ่มต้นจากร้านขายลูกชิ้นทอดเพียงไม่กี่ร้านที่ให้บริการกับผู้คนทั่วไปที่ใช้บริการสัญจรเข้า-ออกจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านเส้นทางรถไฟโดยจะเป็นลูกชิ้นทาเองนามาทอดให้กับลูกค้าทานร้อนๆกับน้าจิ้มสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใคร แบบฉบับเฉพาะคนบุรีรัมย์สาหรับการกิน ลูกค้าส่วนใหญ่จะยืนกินพร้อมกับจิ้มน้าจิ้มในหม้อใหญ่ด้วยกันที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ โดยไม่แยกถ้วยน้าจิ้มกัน เพราะจะไม่สะดวกทั้งกับร้านค้าและลูกค้า เพราะถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นลูกชิ้นทอดร้อนๆแล้วทานเลย จึงทาให้เกิดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์การกินลูกชิ้นแบบนี้มายาวนาน คล้ายๆกับความเป็นหนึ่งกลมเกลียวกันของชาวบุรีรัมย์ที่มีมาช้านานเช่นกัน…

บุรีรัมย์ลูกชิ้นยืนกินบันลือโลก

วันกิจกรรม : 6-7 มกราคม 2560

เวลากิจกรรม : เวลา 16.00-22.00 น.

บุรีรัมย์ลูกชิ้นยืนกินบันลือโลก

จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนร้านลูกชิ้นที่ขายหลังสถานีรถไฟเจ้าเดิม

2.ส่วนร้านลูกชิ้นที่ไม่ได้จาหน่ายบริเวณหลังสถานีรถไฟโซนร้านลูกชิ้นจะเป็นส่วนที่จะแสดงถึงประวัติร้านลูกชิ้นยืนกินแต่ละร้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรูปแบบวิธีการทาลูกชิ้นและวิธีการกินอย่างถูกวิธี

บุรีรัมย์ลูกชิ้นยืนกินบันลือโลก

เวทีกลางและพื้นที่นั่งชม-นั่งทานลูกชิ้นจะเป็นพื้นที่สาหรับการแสดงกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมประกวดแม่ค้าเยาว์วัย และ กิจกรรม “ลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก“ โดยจะมีพื้นที่นั่งทานลูกชิ้นและชมกิจกรรมต่างๆด้านหน้าเวที

บุรีรัมย์ลูกชิ้นยืนกินบันลือโลก


กิจกรรมต่างๆภายในงาน

กิจกรรมประกวดแม่ค้าเยาว์วัย : เป็นกิจกรรมการประกวดเป็นแม่ค้า-พ่อค้าขายลูกชิ้น อายุระหว่าง 8-12 ปี

กิจกรรม “ลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก” : เป็นกิจกรรมการประกวดกินลูกชิ้นชิงรางวัลและถ้วยลูกชิ้นชิงแชมป์โลก โดยจะแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่

1.รุ่นเยาวชน อายุระหว่าง 8-12 ปี ไม่จากัดเพศ

2.รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง

บุรีรัมย์ลูกชิ้นยืนกินบันลือโลก

หมายเหตุ. รายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงโครงการคร่าวๆที่คาดว่าจะเกิดขึั้นจากทางสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ อาจมีการเปลี่ยนเเปลงได้ในภายหลัง ซึ่งทางสมาคมจะประชุมและหาข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป

ข่าวจาก คุณ Mod Duer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…เทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก