บริษัท ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับที่ทำการไปรษณีย์จังหวั ดบุรีรัมย์ เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ เมืองแปะ ใกล้แหล่งชุมชน ศูนย์การค้า เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

(5 ก.ย.59) ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดบุรีรั มย์ ได้เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์เมืองแปะ ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 141/1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทไปรษณีย์ไทย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน นายธีรยุทธ ปัตตาเทสัง หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวั ดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากในปัจจุบั นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมี การขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยลำดับ เป็นผลให้มีความต้องการใช้บริ การไปรษณีย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีแหล่งท่ องเที่ยว ศูนย์การค้า นิคมอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา เป็นต้น แต่จุดให้บริการไปรษณีย์ในปัจจุ บันยังไม่เพียงพอความต้ องการในการใช้บริการไปรษณีย์ จึงจำเป็นต้องจั ดทำแผนการขยายเครือข่ายไปรษณีย์ ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับความต้ องการของผู้ใช้บริการแต่ละท้ องที่ต่อไป สำหรับปี 2559 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดบุรี รัมย์ ได้เล็งเห็นว่าชุมชนตำบลอิสาณ และตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการขยายตัวของชุมชนอย่ างรวดเร็ว โดยมีหน่ วยงานและสถานประกอบการด้านธุรกิ จเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้ านการบริการไปรษณีย์ในพื้นที่ดั งกล่าวด้วย ดังนั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จึงได้เปิดเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ เมืองแปะ เพื่อให้บริการไปรษณีย์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กั บประชาชนในเขตตำบลอิสาณ ตำบลกระสัง และตำบลใกล้เคียง
สำหรับการดำเนินงานของเคาน์ เตอร์บริการไปรษณีย์เมืองแปะ เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.และวันเสาร์เวลา 09.00-12.00 น.ส่วนการให้บริการด้านไปรษณีย์ ที่เปิดให้บริการ คือ รับฝากไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ทั้งใน และต่างประเทศ จำหน่ายตราไปรษณียากร ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม สินค้าฝากขาย และสินค้าไปรษณีย์ บริการรับฝากและจ่ายเงินธนาณั ติ ทั้งธรรมดาและออนไลน์ บริการชำระเงินทางไปรษณีย์ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ Western Union เปิดให้บริการนับตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทย) และบริการอื่นๆ ที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่บั ดนี้ เป็นต้นไป

ข่าวโดย สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์