วันนี้ (6 ก.ย.59)จังหวัดบุรีรัมย์ เรียกประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลูกในดินภูเขาไฟสู่การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications,GI) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกรมการข้าว คณะทำงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ เข้าประชุมพร้อมกัน

เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่การเกษตรสำหรับเพาะปลูกข้าวหอมมะลิในดินภูเขาไฟประมาณ 5,000 ไร่ ทำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดังกล่าว มีคุณภาพแตกต่างไปจากข้าวหอมมะลิที่เพาะปลูกในพื้นที่อื่น จังหวัดบุรีรัมย์จึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ดินภูเขาไฟ และยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมมะลิของเกษตรกร

สำหรับการประชุมร่วมกัน เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้กับชุมชนอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเลือกใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน GI รวมทั้งแนะนำการเตรียมความพร้อมสำหรับข้อมูลทุกด้านของสินค้าในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาและความล่าช้าในการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยเน้นย้ำให้เกิดการรวมกลุ่มในพื้นที่ สร้างศักยภาพสินค้าของชุมชน

ขณะเดียวกันในที่ประชุมได้มีมติเสนอชื่อสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ “ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์” เป็นข้อที่บ่งชี้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ซึ่งแตกต่างจากการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่อื่น โดยจะรวบรวมข้อมูลและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน นี้ และจะได้จัดทำคู่มือให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มในคราวเดียวกัน

นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นการกำหนดแหล่งที่มาของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม และสภาพภูมิศาสตร์ ที่กำเนิดของสินค้า ซึ่งหากสามารถได้รับการรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างกลไกทางการตลาดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเกษตรที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งอนาคตจะต้องมีการทำข้อตกลงกับโรงสี และผู้ประกอบการค้าข้าว ในการกำหนดอัตราซื้อผลผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

14232502_681055148717463_2947957376453031474_n

14141937_681055138717464_2141354445874029437_n