ปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือด้านการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (09ก.ย.59) เวลา 15.00 น. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรกลุ่มทำนาอินทรีย์ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ข้าวนาแปลงใหญ่ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร รับฟังปัญหาจากเกษตรกรว่ามีอะไรติดขัดหรือต้องปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งนำโรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการรับซื้อผลผลิตนาแปลงใหญ่ล่วงหน้าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมโครงการไปตกลงว่าจะซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด โดยมีนายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประโคนชัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ปัญหาการดำเนินงานของเกษตร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

 
ซึ่งจากการพบปะพูดคุยพบว่า การผลิตข้าวนาแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง แต่ในช่วงผลผลิตข้าวใกล้ออกสู่ตลาด เกษตรพบปัญหาราคาจำหน่ายผลผลิตตกต่ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ภูเขาไฟยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งที่ผ่านมาส่วนราชการให้การสนับสนุน เน้นการแปรูปข้าวจากแบบนาแปลงใหญ่ เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภูเขาไฟ ข้าวฮางงอกหอมมะลิดินภูเขาไฟ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไอศกรีมข้าวหอมมะลิ โลชั่นบำรุงผิวจากข้าวหอมมะลิ ด้วยอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นจุดขายการปลูกข้าวอินทรีย์บนพื้นที่ดินภูเขาไฟ แต่ยังประสบปัญหาเรื่องของคุณภาพและราคา ซึ่งจากการพบปะพูดคุยปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับฟังปัญหา รับข้อเสนอแนะของเกษตรกรและเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือ เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

 
สำหรับศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกเมือง เป็นการรวมกลุ่มทำเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 และ กข 15 พื้นที่ปลูก 48,000 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 400 กิโลกรัม ผลผลิตที่ได้รวม 19,200 ตัน ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดกำลังผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียน GI ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ เพื่อส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิของจังหวัดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำคำขอโดยครอบคลุมพื้นที่ 50,000 ไร่จำนวน 7 อำเภอ คือ ประโคนชัย เฉลิมพระเกียรติ นางรองปะคำ ละหานทราย ห้วยราชและเมืองบุรีรัมย์

 

ข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์