มโหรีเขมร
วงป้าพลอย หมู่บ้านสะเดา ตำบลสะเดา จังหวัดบุรีรัมย์

“มโหรีเขมร” เป็นวงดนตรีพื้นบ้านแถวอิสานใต้คำว่า “มโหรีเขมร” เป็นชื่อเรียกที่เรียกกันมานาน “มโหรีเขมร” ที่มีชื่อเสียงวงหนึ่ง คือ วงป้าพลอย อยู่ที่หมู่บ้านสะเดา ตำบลสะเดา จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่บ้านสะเดาเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานจากหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะมาจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๐  จากนั้นก็ได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านในปี ๒๔๘๑

ผู้ริ่เริ่มก่อตั้งวงมโหรีเขมร วงป้าพลอย คือ นายเมา สมุธิราช ซึ่งเคยเป็นนักดนตรีในคณะละครของพระยาสุรินทร์ภักดี เจ้าเมืองสุรินทร์ ต่อมานายเมาได้อพยพครอบครัวไปอยู่ที่บ้านโคกตาเมียล อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นายเมา ฝึกสอนดนตรีให้ลูกๆ ทุกคน และตั้งชื่อวงดนตรีนี้ว่า “วงมโหรีเซร็ย” หมายถึง วงมโหรีผู้หญิง ชาวบ้านนิยม เรียกว่า “วงมโหรีตาเมา” หลังจากนายเมาเสียชีวิตแล้ว ลูกๆ ของนายเมาก็ได้ดำเนินการสืบทอดวงดนตรีต่อ โดยนายยนต์ ลูกชายคนโตเป็นหัวหน้าวงแทน ต่อมานายยนต์ ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่น ลูกสาวนายเมา ๒  คน คือ นางพลอย และนางคำเรียบ เป็นผู้ดูแลสืบต่อมา ภายหลังชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “วงมโหรีป้าพลอย ป้าคำเรียบ” จนถึงปัจจุบัน สมาชิกวงมโหรีเขมรวงป้าพลอย ประกอบด้วย

  • ๑.นางคำเรียบ สุทันรัมย์
  • ๒.นางพลอย ราชประโคน
  • ๓.นายไพรวง สุทันรัมย์ (หลานของนางคำเรียบ)
  • ๔.นายวริน สุทันรัมย์ (ลูกของนายไพรวง)
  • ๕.นายเจษฎา ชาวเมืองดี
  • ๖.นายพนมวัน พิกุล
  • ๗.นายเฉลิมชัย กระจายแก้ว
  • ๘.เด็กชายธวัชชัย ชุนกล้า
  • ๙.นายสุริยา แสวงทวี
  • ๑๐.นายยวน แบะสกุล

เครื่องดนตรีและการประสมวง ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ๕ ชิ้น ได้แก่ จะเข้ กระจับปี่ ซอ กลอง และปี่สไลหรือปี่อ้อ ตามปกติวงมโหรีเขมรมักจะไม่ค่อยนำปีสไลมาร่วมวง เนื่องจากปี่สไลมีระดับเสียงสูง จึงมักใช้ปี่อ้อสลับกันไปตามประเภทของงานการแสดงหรือเล่นละคร
ปัจจุบัน “มโหรีเขมร” วงป้าพลอยยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นลูกและรุ่นหลานของนายเมา สมุธิราช ที่มีความสามารถและมีใจรักในด้านดนตรีมโหรีเขมรอีกหลายคน และ “มโหรีเขมร” ยังคงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในสังคมวัฒนธรรมของประชาชนในแถบอีสานใต้
เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม วันที่ ๑๑ สิงหาคม และวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ที่มา : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

25412

25413

 

เครดิตภาพโดย.. คุณ อานันท์ นาคคง บันทึกภาพเมื่อ 22 กันยายน 2541

ภาพใช้เพื่อการศึกษา