ส่องงบวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์!!! 13 โครงการ 8 ล้านบาท เรากำลังจะได้อะไร?

 

จากเอกสารแผนพัฒนาสามป เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2560 – 2562) ที่ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้เผยเเพร่ออกมาก่อนหน้านี้

 

 

วันนี้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. จะพาไปดูงบประมาณสำหรับจากจัดโครงการทีเ่กี่ยวเนื่องกับการอนุรักษณ์วัฒนธรรมตามจุดประสงค์ของทางเทศบาลกันครับ ซึ่งตามเอกสารระบุมีคำนำดังนี้

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์(พ.ศ. 2560 – 2562) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์(พ.ศ. 2558 – 2562)

 

 

 

ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าประสงค์รวมในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมถึงวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

 

 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์(พ.ศ. 2560 – 2562) มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี

 

 

ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์(พ.ศ. 2560 – 2562)

 

 

ยังเป็นแผนที่มีความเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะต้องใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

 

โดยนำโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

 

เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่เทศบาลได้กำหนดไว้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์(พ.ศ. 2560 – 2562)

 

 

จึงเป็นเสมือนเข็มทิศที่จะช่วยให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและประชาชนอย่างยั่งยืน

สำหรับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น มีจำนวน 13 โครงการดังนี้

 

 

งบวัฒนธรรม บุรีรัมย์

งบวัฒนธรรม บุรีรัมย์

งบวัฒนธรรม บุรีรัมย์

งบวัฒนธรรม บุรีรัมย์

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

 

จะเห็นได้ว่า รวมทั้งหมด 13 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 3 ปี รวมเป็น 8,089,000 บาท

 
เป็นที่น่าสังเกตุว่าเฉพาะงบประมาณด้านการจัดงานสงกรานต์ แห่เทียนพรรษา และลอยกระทง

 

 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากถึงโครงการละ 8 แสนบาทต่อปี ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของทั้งสามงานดังกล่าวที่จะสามารถทำให้เป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 

และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนำเอาเม็ดเงินเข้าจังหวัดได้ งานนี้ก็ต้องคอยดูความยิ่งใหญ่กันได้เลย

 

 

ข้อมูลจาก แผนพัฒนาสามปี สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์