ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 และงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 และงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยทุกแห่ง จำนวน 40 แห่ง ร่วมกันจัดขึ้น โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 พฤศจิกายน 2559 ภายใต้ชื่อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยมาตรฐานการผลิตพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง ได้รับโล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ส่วนงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 พฤศจิกายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา จำนวน 21 ทักษะ ซึ่งผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทั้ง 21 ทักษะ จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานฯ มีการจัดนิทรรศการ “ศิลปกรรมร่วมสมัย ถวายบังคมพระทรงฉัตรรัชกาล ผู้ทรงผ่านแผ่นดินพบ บรรจบฟ้า” นิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และผลงานสร้างสรรค์ การสาธิตและการแสดงวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ จากเครือข่ายวัฒนธรรม จำนวน 10 ประเทศ

มรภ.บุรีรัมย์ 1 มรภ.บุรีรัมย์ 2 มรภ.บุรีรัมย์ 3 มรภ.บุรีรัมย์ 4 มรภ.บุรีรัมย์ 5 มรภ.บุรีรัมย์ 6

ภาพ/ข่าวโดย.. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์