อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์

วันนี้(19 ธ.ค.59) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้งกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่โรงแรมบุรีเทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยคามคิดเชิงสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถซื้อขายและแลกเปลี่ยนสิ้นค้าตลาดชายแดนให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ โดยมีผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า โอทอป เข้าร่วมกว่า 60 คน

ด้าน นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 แห่ง ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และตลาดชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สามารถสร้างรายได้และมีเงินทุนหมุนเวียนเดือนละหลายสิบล้านบาท มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า โอทอป พืชผลทางการเกษตร และสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างหลากหลายเป็นจำนวนมากแต่ รูปแบบและคุณภาพสินค้ายังไม่โดดเด่น และส่วนหนึ่งยังไม่ได้มาตรฐาน จึงจำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จริงที่ประสบความสำเร็จ จาก บริษัทอันล็อคไอเดีย จำกัด ซึ่งมีผลงานการออกแบบสินค้าที่รู้จักกันแพร่หลายเช่น น้ำผลไม้มาลี นมโชคชัย แบรด์รังนก แหนมดอนเมืองสุทธิลักษณ์

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์