ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) กำหนดให้ 6 จังหวัด ผ่านหลักเกณฑ์ในเบื้องต้น ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกระบี่ การนำเสนอความพร้อมของจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ประจำปี 2561ของจังหวัดต่างๆ ในวันที่19 มิ.ย.นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ล่าสุด ได้มีการปรับเวลาและจัดเรียงจังหวัดในการเปิดให้ทั้ง 6 จังหวัดนำเสนอความพร้อมจากเดิมจะเริ่มในเวลา 8.00 น. ปรับมาเป็น 9.30 น.

โดยจังหวัดแรกที่จะนำเสนอ ในเวลา 9.30-10.30น. จ.กระบี่ , เวลา 10.30-11.30 น. เป็นการนำเสนอความพร้อมของจ.สุพรรณบุรี , เวลา11.30-12.30 น. เป็นการนำเสนอความพร้อมของ จ.ศรีสะเกษ ,เวลา 13.30-14.30น. เป็นการนำเสนอความพร้อมของ จ.บุรีรัมย์ และ เวลา 14.30-15.30น. เป็นการนำเสนอความพร้อมของ จ.ชลบุรี, เวลา 15.30-16.30 น.เป็นการนำเสนอความพร้อมของ จ.อุดรธานี

การนำเสนอความพร้อมในครั้งนี้ทางคณะคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ให้นำเสนอในด้านความพร้อมและตอบข้อซักถามจากจังหวัดๆละไม่เกิน 60 นาที โดยแต่ละจังหวัดที่จะเข้านำเสนอความพร้อมในห้องประชุมไม่เกินจังหวัดละ 10 คน โดยรูปแบบการนำเสนอประกอบด้วยเอกสาร หรือ พาวเวอร์พอยส์

สำหรับคุณสมบัติของจังหวัดที่จะได้รับคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา(Sports City) มี 4 ด้าน ดังนี้ 1. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย, 2. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, 3.การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ 4.การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวทั้งนี้ประชาชนทั้ง 6 จังหวัดส่งกำลังใจให้กับตัวแทนของจังหวัดในการเดินทางมานำเสนอและลุ้นกันว่าจังหวัดใดจะได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬาในครั้งนี้

สำหรับผลของการขับเคี่ยวกันของ 6 จังหวัดในครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อแย่งชิงสิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬสเป็นหลัก ซึ่งหากพิจารณาจากร่างสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการสนับสนุนดังกล่าวแล้ว สิทธิประโยชน์ที่จังหวัดจะได้รับไม่ได้ส่งผลดีเพียงการท่องเที่ยวเที่ยวและการกีฬาเท่านั้น หากมองในระยะยาวและการเติบโตของธุรกิจที่จะเป็นผลพลอยจากการขยายตัวของการเป็นเมืองกีฬาแล้ว นับว่ามีความน่าลงทุนอยู่ไม่น้อย

โดยร่างสิทธิประโยชน์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะให้การสนับสนุนนั้น มีดังนี้

**รูปแบบการสนับสนุน และสิทธิประโยชน์ของเมืองกีฬา (Sports City)**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ได้จัดทำรูปแบบสิทธิประโยชน์ของเมืองกีฬา (Sports City) ไว้ดังนี้

 ส่วนที่ 1 : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะให้การสนับสนุนส่งเสริมระบบสิทธิประโยช น์
แก่เมืองกีฬา (Sports City) ประกอบด้วย

1.1 ด้านนโยบายและการบริหารจัดการด้านการกีฬา

(1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานภายใต้สังกัด กำหนดนโยบายให้การสนับสนุน
แก่จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา

(2) ผลักดัน และมีมาตรการต่างๆ ให้การสนับสนุนเมืองกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาในจังหวัด

(3) สนับสนุนเมืองกีฬาเป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการพัฒนา ส่งเสริมกีฬา และการออกกำลังกาย

และศูนย์กลางด้านการพัฒนากีฬาในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการรองรับประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC)

(4) ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดหันมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ

1.2 ด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดเพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ

(1) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ

(2) ส่งเสริม สนับสนุน การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

1.3 ด้านการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา

(1) พัฒนานักกีฬาของจังหวัด ไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ

(2) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักกีฬาของประเทศ และต่างประเทศในบางชนิดกีฬา ตามความเหมาะสม

(3) พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และผู้บริหารกีฬา ให้มีศักยภาพสูงขึ้นและพัฒนาไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

1.4 ด้านงบประมาณ

 

(1) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา และการบริหารจัดการกีฬา ให้กับเมืองกีฬา ตามความพร้อมของจังหวัด

(2) พิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอันดับแรก ตามความพร้อมของจังหวัด

(3) สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมและสัมมนาทางการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามความพร้อมของจังหวัด

1.5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และอุปกรณ์กีฬา

(1) สนับสนุนในการซ่อมแซม ปรับปรุง ศูนย์ฝึกกีฬา และสนามกีฬา ที่เมืองกีฬาดูแลรับผิดชอบ
ให้มีความพร้อมในการรองรับภารกิจ

(2) สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคาร สถานที่ทางการกีฬา เพิ่มเติมให้ได้มาตรฐาน

(3) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เพียงพอต่อความต้องการและมีมาตรฐาน

(4) สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกกีฬา และสนามกีฬาให้มีความสวยงาม ดึงดูดเยาวชน ประชาชนให้หันมาเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

1.6 การติดตามประเมินผลเมืองกีฬา

(1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเมืองกีฬาเป็นระยะๆ (ระยะ 6 เดือน และ ระยะ 1 ปี) เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลเมืองกีฬา

1.7 ด้านอื่นๆ

(1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะอนุญาตให้ใช้โลโก้อุตสาหกรรมกีฬา (Sports City) ให้กับจังหวัดเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสตื่นตัวภายในจังหวัด

(2) ดำเนินการอื่นๆร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดทั้งภาครัฐ และเอกชน

 

 

ส่วนที่ 2 : เมืองกีฬา (Sports City)

จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (Sports City) จะต้องดำเนินงานดังต่อไปนี้

2.1 ด้านนโยบายและการบริหารจัดการของเมืองกีฬา

(1) จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ต้องจัดทำแผนพัฒนากีฬา และแผนส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ในแผนพัฒนาจังหวัด

(2) จังหวัดมีการรณรงค์ให้ประชาชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หันมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬา อย่างต่อเนื่อง

(3) จังหวัดมีการผลักดันให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) ภายในจังหวัด
และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด

(1) จังหวัดมีการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และนานาชาติ

(2) จังหวัดมีการส่งเสริม สนับสนุน การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

(3) จังหวัดมีการส่งเสริม สนับสนุน นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

2.3 ด้านงบประมาณของเมืองกีฬา

(1) จังหวัดควรมีแผนงานด้านงบประมาณ ในการสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมและพัฒนาเมืองกีฬา การจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด

(2) จังหวัดมีการผลักดันการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และบูรณาการงบประมาณในกลุ่มจังหวัด และระดับภาค ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา ตามลำดับ

2.4 ด้านการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาของเมืองกีฬา

(1) จังหวัดควรเป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา

ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ เป็นประจำทุกปี

(2) จังหวัดควรจะเป็นศูนย์กลางการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติ

(3) จังหวัดควรจะเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมและจัดอบรมการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา

2.5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และอุปกรณ์กีฬา

(1) จังหวัดมีการซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารสถานกีฬา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬาภายในจังหวัด ให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานในการใช้งานตามภารกิจ

(2) จัดหาอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬา อย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน

(3) สนับสนุนการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมของจังหวัด และหน่วยงานภายในจังหวัด

(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกกีฬา และสนามกีฬาจังหวัดให้มีความสวยงาม

(5) รักษาความสะอาด ภายในศูนย์ฝึกกีฬา และสนามกีฬา ภายในจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ

(6) มีการเพิ่มไฟส่องสว่างภายในศูนย์ฝึกกีฬา และสนามกีฬาให้กับประชาชนมาออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาอย่างเพียงพอ

 

(7) มีการวางระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับ นักกีฬา บุคลากรกีฬา และประชาชนทั่วไปที่มาเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

(8) มีการวางระบบการรักษาพยาบาลให้กับ นักกีฬา บุคลากรกีฬา และประชาชนทั่วไปที่มาเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

(9) มีการจัดระบบขนส่งให้มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด

2.6 ด้านอื่นๆ

(1) จังหวัดมีการจัดหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติมของจังหวัด

(2) จังหวัดมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(3) จังหวัดมีการจัดทำช่องทางการสื่อสารให้ประชาชน ได้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

(4) ดำเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

 

สำหรับการคัดเลือกจังหวัดเมืองกีฬา เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้โหวตคะแนนเพื่อใช้เป็นคะแนนเสียงในการตัดสิน สามารถเข้าร่วมโหวตจังหวัดบุรีรัมย์ได้ที่ https://goo.gl/GH1b84

 

 

โหวตรัวๆ พี่น้องบุรีรัมย์ โหวตโลด โหวตเลย
#ขอพลังชาวบุรีรัมย์ ร่วมโหวต
วันนี้แล้วจังหวัดบุรีรัมย์ จะเข้าไปแข่งขันเพื่อขอเป็นเมืองกีฬา (Sports City ) นำโดยท่านอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดให้มีการโหวตในวันนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ชาวบุรีรัมย์ช่วยกันโหวตให้บุรีรัมย์เป็น Sports City อย่างแท้จริง

ฝากแชร์ บอกข่าวต่อด้วยนะครับ ช่วยกันโหวตนะครับ เราจะนำพาบุรีรัมย์ สู่การเป็นเมืองกีฬา (Sports City ) 🏀🏐🏆 #วันเดียวเท่านั้น

ลิ้งไปโหวต https://goo.gl/GH1b84