สพป.บุรีรัมย์เขต 1 ออกเสียงสอบถามความสมัครใจถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)  จัดออกเสียงลงคะแนนแสดงความสมัครใจหรือไม่สมัครใจของผู้เกี่ยวข้อง ในการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ไปสังกัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด

(9 ก.พ.60) ที่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์  นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการการออกเสียงลงคะแนนแสดงความสมัครใจหรือไม่สมัครใจของผู้เกี่ยวข้องในการโอนโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ไปสังกัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด สืบเนื่องจากทางเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้แสดงความจำนง ในการขอรับถ่ายโอนโรงเรียนบ้านตรวดหนองพลวง ไปเป็นโรงเรียนในสังกัดเพื่อดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนองถิ่น    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จึงได้จัดการออกเสียงลงคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย โดย เป็นการสอบถามความสมัครใจของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนฝ่ายหนึ่ง  และคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอีกฝ่ายหนึ่ง ตามขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาข้นพื้นฐานได้กำหนดไว้

ซึ่งผลจาการออกเสียงในครั้งนี้ ในฝ่ายผู้บริหาร คณะครูและลูกจ้างประจำมีมติเสียงข้างมากไม่สมัครใจที่จะถ่ายโอน  ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมติเสียงข้างมากสมัครใจถ่ายโอน  แต่เนื่องจากในข้อกำหนดต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้ง 2 ฝ่าย  ดังนั้น การออกเสียงในครั้งนี้จึงไม่สามารถถ่ายโอนโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ทาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองชุมเห็ดที่ได้มีเจตนาดีที่จะเข้ามาดูแลการจัดการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้สนับสนุนช่วยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยดีมาตลอด

ข่าวโดย…สุรชัย  พิรักษา /  สวท. บุรีรัมย์ 

ภาพข่าว//เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1