อาชีวศึกษาบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะเพิ่มทักษะให้นักศึกษาและแรงงานก่อนออกไปปฏิบัติจริง

วันนี้(01 มี.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational booth Camp ครั้งที่ 1 ที่ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จัดขึ้นโดยสถานบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 13 แห่งเข้าร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ให้กับผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไปได้พัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และมีโอกาสมีงานทำมากขึ้น

กิจกรรมฝึกอบรมในงานประกอบไปด้วย สอนการเชื่อมโลหะ การทำโต๊ะนั่งหินขัด การตัดผมและทำผม สอนใช้อุปกรณ์ถอดเกลียวก๊อกน้ำ การแกะสลักผักและผลไม้ ทำขนม สอนการพิมพ์ดีดสัมผัส การติดตั้งจานดาวเทียม การซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น การทำมุ้งลวด การจับจีบผ้า สอนการติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตลอดทั้งให้บริการให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหลักสูตรเข้มข้นก่อนปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นและประกอบอาชีพได้จริง เป็นการต่อยอดเพิ่มทักษะใหม่ ให้กับผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป

ให้สามารถนำความรู้ทักษะต่างๆ กลับไปทำงานในสถานประกอบการหรือในท้องถิ่น แก้ปัญหาความขาดแคลนกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างมูลค้าทางเศรษฐกิจ นอกจากแรงงานทักษะความรู้ความสามารถ พัฒนาฝีมือแล้ว ยังจำเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านภาษา และด้าน ไอที ควบคู่ไปด้วยจึงจะสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานเพื่อนบ้านได้

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์