ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา

วันนี้ (27 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ทำพิธีมอบรางวัล “เสาอโศก ผู้นำศีลธรรม” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ พลตำรวจตรีฉัตรวรรษ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อยกย่องเป็นผู้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในโอกาสประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สำหรับรางวัล“เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” เป็นโครงการเสาอโศกผู้นำศีลธรรม โดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการคัดเลือกบรรพชิต และฆราวาส ในจังหวัดที่คุณสมบัติเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ เป็นผู้ที่ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเอง เป็นผู้ประพฤติตนในกรอบศีลธรรมอันดีงาม เป็นผู้อุทิศตนและสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรางวัลดังกล่าว

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์