มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ จ.บุรีรัมย์ 175 ทุน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป

 

วันนี้ (2 มี.ค.60) เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 175 คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 875,000 บาท

ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่สนับสนุนสถานที่ตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอ 8 แห่ง โดยมีนางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ เบิกตัวผู้รับประทานทุนต่อเบื้องหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป

ขณะที่นางบุษบา วัฒนะงาม ผู้แทนผู้ที่ได้รับประธานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม กล่าวรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความสำคัญและความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข

การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง และสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม เกิดจากพระปรีชาสามารถและความเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ และผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์