สะพายกล้องท่องละลม ณ เมืองบุรีรัมย์

“คลองละลม” คูเมืองโบราณอายุกว่า 18,00 ปี มี 6 คู เป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนสวนสุขภาพของจังหวัด เผยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมขอมโบราณ

คลองละลม หรือคูเมืองโบราณบุรีรัมย์มีประวัติความเป็นมายาวนานในการจัดตั้งเมืองบุรีรัมย์โดยมีการขุดคูเมืองหรือกำแพงเมือง(คลองละลม)ล้อมรอบลักษณะเป็นรูปวงรี ปัจจุบันตั้งอยู่กลางเมืองบุรีรัมย์ มีความกว้างเฉลี่ย 80 เมตร ยาวประมาณ 5,000 เมตร พื้นที่รวม 179 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา

วิดีโอสวยๆจาก ฮักบุรีรัมย์

สภาพปัจจุบันแบ่งเป็น 6 ส่วน หรือ 6 คู ตามแนวถนนที่ตัดเข้าเมืองชั้นใน แต่บางส่วนได้ถูกทับถมสำหรับก่อ สร้างอาคารพาณิชย์ บ้านเรือนราษฎร และถนนไปแล้ว

ทั้งนี้ กรมศิลปากรได้สำรวจและประกาศให้เขตคูเมือง-กำแพงเมืองบุรีรัมย์(คลองละลม) ซึ่งอยู่ในสมัยทวารวดี มีอายุประมาณ 1,800 ปี

จนกระทั่งปี 2547 ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวจากรัฐบาล จำนวน 42 ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงคูเมืองโบราณ(คลองละลม)คูที่ 1 และต่อมาในปี 2549 ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30.4 ล้านบาท

และเทศบาลจัดสรรงบสมทบอีก 7.6 ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงคลองละลมคูที่ 6 เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จได้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการพัฒนาทางกายภาพและด้านสังคมอย่างกว้างขวาง

หลังจากการปรับปรุงเสร็จ ละลมกลายเป็นปอดของคนบุรีรัมย์ เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและที่ออกกำลังกาย มีทัศนียภาพที่สวยงาม และละลมสามารถไปแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมโบราณ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์หลายแห่ง เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ฯลฯ

พูนทรัพย์ โชคกลาง FB บุรีรัมย์น่าอยู่