คลังจ.บุรีรัมย์พร้อมรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่เผยรอบแรกมีผู้มีลงทะเบียนกว่า 2 แสนคน

https://image.freepik.com/free-vector/businessman-throwing-bank-notes_23-2147510526.jpg

  คลังจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค.นี้  เพื่อรับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการจากรัฐ   ทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะมาลงทะเบียนให้ไปทำบัตร ปชช.แบบสมาร์ทการ์ด เผยรอบแรกมีผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือมากกว่า 223,000 คน 

     (22 มี.ค.)  นางสุภมาส    ประภัสชัย   คลังจังหวัดบุรีรัมย์   ได้ออกมาระบุว่า   หลังจากรัฐบาลได้มีโครงการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ ระหว่างวันที่ 3เม.ย. – 15 พ.ค.

https://image.freepik.com/free-vector/cash-payment_23-2147511454.jpg

 โดยครั้งนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเปิดรับลงทะเบียนด้วย จากรอบแรกที่เปิดรับลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     ( ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น   

https://image.freepik.com/free-photo/open-bill-businessman-business-man_1262-2735.jpg

 ซึ่งในส่วนของคลังจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้ก็มีความพร้อมให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาลแล้ว     โดยผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรวมถึงผู้มีรายได้น้อยที่เคยลงทะเบียนแล้วในรอบแรก   ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เพื่อเป็นการอัพเดทฐานข้อมูล  

ในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ    ซึ่งการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่นี้   ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว  ก็จะได้รับบัตรสวัสดิการสำหรับนำไปชำระค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด ได้แก่ ค่ารถเมล์  รถไฟ  ค่าน้ำประปา  ไฟฟ้า  และอื่นๆ 

https://image.freepik.com/free-vector/money-bag_23-2147510861.jpg

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย    ซึ่งจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเหมือนครั้งที่ผ่านมา    

 

           คลังจังหวัดบุรีรัมย์   ยังระบุอีกว่า  จากข้อมูลการเปิดรับลงทะเบียนในรอบแรก  จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้มาลงทะเบียนที่ธนาคารทั้ง 3 แห่ง กว่า 223,000 คน   

https://image.freepik.com/free-vector/happy-businessman-with-money_23-2147512937.jpg

ซึ่งครั้งนี้ก็คาดว่าจะมีผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนเพิ่มอีกจำนวนมาก     สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการจากภาครัฐในครั้งนี้   จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  ว่างงานหรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน  100,000 บาท  และจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น รายได้   ทรัพย์สิน  และหนี้สิน 

https://image.freepik.com/free-vector/stacked-money_23-2147510256.jpg

สำหรับหลักฐานที่นำมาลงทะเบียน ประกอบด้วย  บัตรประชาชนตัวจริงแบบสมาร์ทการ์ด   สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากของผู้ลงทะเบียน   และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตัวผู้ลงทะเบียน

https://image.freepik.com/free-vector/money-bag_23-2147514214.jpg

 เนื้อหาข่าวโดย…สุรชัย พิรักษา   / สวท.บุรีรัมย์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

https://image.freepik.com/free-vector/flower-made-of-money_23-2147510715.jpg
https://image.freepik.com/free-vector/stacked-money_23-2147510781.jpg