ห้ามขายบุหรี่แยกมวน! กฎหมายใหม่เพื่อ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่เข้าถึงสิ่งเสพติด เชื่อจะช่วยเยาวชนลดบุหรี่ได้ ร้านค้าโชว์ห่วย ต้องรู้! บังคับใช้แล้วห้ามแกะบุหรี่แบ่งขาย /strong>

ครม.อนุมัติรวมกฎหมายยาสูบ และกฎหมายคุ้มครองสุขภาพไว้ในฉบับเดียวกัน เพิ่มดีกรีสกัดสิงห์อมควันหน้าใหม่ จากอายุน้อยกว่า 18 ปีห้ามซื้อ เป็น 20 ปีห้ามซื้อ และยังห้ามร้านค้าแบ่งซองขายเป็นมวนๆ< โดยหลักเกณฑ์การซื้อขายจะกำหนดอายุขั้นต่ำ ของผู้ที่จะซื้อ จากเดิมอายุ 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามขายในลักษณะจูงใจให้บริโภค หรือเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ห้ามแจกจ่ายเป็นตัวอย่างให้ทดลอง ห้ามขายในสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสถานที่ง่ายต่อการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน ห้ามโฆษณา เช่น แสดงชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ในสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประกวด การแข่งขัน ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ยาสูบมาเป็นชื่อ หรือเครื่องหมาย ห้ามผลิต ขาย นำเข้ามาเพื่อขาย หรือนำเข้ามาเพื่อแจกจ่าย รวมทั้งห้ามทำการโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมในลักษณะให้การอุปถัมภ์ หรือสร้างการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ห้ามแบ่งซองขายอีกด้วย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยในมาตรา26 ระบุว่าห้ามผู้ใดขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมาตรา 39 ห้ามผู้ใดผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักร ประเภท บุหรี่ซิกาแรตที่มีขนาดบรรจุต่ํากว่า20มวนต่อซองหรือต่อภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซกาแรต การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ข้อมุลเพิ่มเติม... เว็บไซต์