รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.กระสังและอำเภอนางรอง 26 เมษายน นี้

วันนี้ 24 เม.ย.60 นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณในพื้นที่โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำหนองกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง

โดยหมายกำหนดการ วันที่ 26 เมษายน เวลา 09.15 น. เสด็จไปยังบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กราบบังคมทูลถวายรายงานการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่

จากนั้นเสด็จทรงเปิดแพรคลุมป้าย ตามร้อยพระบาทรัชการที่ 9 ธ สถิตในใจไทยประชา รอยยาตรายังจารึก ทอดพระเนตรนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ทรงปลูกต้นยางนา จำนวน 1 ต้น ทรงปล่อยปลานิล จำนวน 63 ตัว ลงอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่

จากนั้น นางสาวทรรศนาวรรณ ศิริรัมย์ และนายสำรวม กกรัมย์ ราษฎร น้อมเกล้าฯ ถวายกระบือเพศเมีย และกระบือเผือก จำนวน 3 ตัว จากนั้นทรงเปิดสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ และทอดพระเนตรสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ทอดพระเนตรแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ จากนั้นเสด็จไปยังอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่ หนองกุดใหญ่ ยังเคยเป็นบริเวณที่ทำให้เกิดภาพแห่งความปลาบปลื้มของคนไทยทั้งแผ่นดิน

พระราชกรณียกิจครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ เวลา ๑๐.๒๕ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับแรม โครงการชลประทานห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างทางเสด็จฯ ในวันดังกล่าว ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ทรงทอดพระเนตราษฎรที่กำลังลอกปอ อยู่ริมหนองกุดใหญ่ บ้านกุดใหญ่ ต.หนองเต็ง ทั้งสองพระองค์จึงลงจากรถยนต์พระที่นั่ง พระราชดำเนินเข้าไปสอบถามทุกข์สุขราษฎรผู้นั้น

และทรงประทับบนพื้นดินอย่างไม่ถือพระองค์ จากนั้น จึงเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยัง บ้านกะนัง ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ในบริเวณ วัดอินทรบูรพา และมีพระราชดำรัสกับพระภิกษุด้วย

ทั้งนี้ก่อนที่จะเสด็จฯ กลับ จ.สุรินทร์ ระหว่างทางได้ทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร หนองกะนัง และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในลำน้ำชีน้อย เพื่อประโยชน์สำหรับเพาะปลูกและใช้สอย ตลอดจนส่งน้ำอีกส่วนหนึ่งมาเติมลงใน หนองปรือ หนองกุดใหญ่และหนองกุดควง

นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่ กรมชลประทานให้พิจารณาปรับปรุง หนองกุดใหญ่และหนองกุดควง ให้เป็นอ่างเก็บน้ำถาวรสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก และเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ในเขตพื้นที่บ้านกุดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง

นายสมพงษ์ ดีล้อม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวถนน ต.สูงเนิน อ.กระสัง ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งแต่ต้นจนเสด็จฯ กลับ นายสมพงษ์ได้เขียนบันทึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นว่า

ในหลวงว่าไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ใดๆ ให้พูดภาษาธรรมดา ที่มานี้ไม่ได้มาเป็นทางการ มาเพื่อเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องเป็นการส่วนตัวเท่านั้น ในหลวงใส่พระทัยในเรื่องของแหล่งน้ำมาก จะกางแผนที่และใช้ดินสอสีแดงวงตามจุดต่างๆ ในแผนที่แล้วตรัสว่า มีที่ใดพอจัดทำแหล่งน้ำให้พ่อแม่พี่น้องใช้ประโยชน์

นอกจากนี้ยังสนพระทัยในสุขภาพอนามัยของชาวบ้าน ถามว่า พี่น้องเรามีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไหม เดี๋ยวจะให้หน่วยแพทย์มากตรวจรักษาโรคให้ชาวบ้าน

นายสมพงษ์กล่าวว่า หลังจากในหลวงเสด็จกลัยประมาณ ๓ ปี แหล่งน้ำตามพระราชดำริเกิดขึ้นดังนี้

๑.ฝายน้ำล้นพระราชดำริ และโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

๒.อ่างเก็บน้ำวัดบ้านกะนัง

๓.ฝายห้วยตาราง

๔.ฝายห้วยหนองเต็ง

๕.ฝายห้วยตาสิบ

๖.อ่างเก็บน้ำวัดปทุมคงคา

๗.อ่างเก็บน้ำกุดใหญ่และที่อื่นๆ อีก ครบทุกแห่งที่พระองค์ทรงขีดสีแดงในแผนที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่พ่อ แม่ พี่น้อง ชาวไร่ ชาวนา ตามที่พระองค์ตรัสทุกประการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์