โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี
รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเส้นทางตามแผนการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ในระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๓)

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี เริ่มศึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว

ขณะนี้โครงการฯ อยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย คาดว่าจะนำเสนอกระทรวงคมนาคม และรัฐบาลภายในปีนี้

รูปแบบของสถานีรถไฟบุรีรัมย์จะยกระดับขึ้น โดยจะยกสูงจากพื้นขึ้น ๑๐ เมตร ความยาวของทางยกระดับ ๕.๒ กิโลเมตร ทางยกระดับ (Overpass)

จะเริ่มต้นที่แยกบ้านกุง เพื่อหลีกเลี่ยงจุดตัดทางรถไฟบริเวณหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ หน้าโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม หน้าโรงพยาบาลเอกชน และจุดตัดหน้าเส้นทางไปอำเภอสตึก จากนั้นจะลงระดับปกติ

นอกจากนั้น จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีจุดกองเก็บและขนถ่ายสินค้า (Container Yard) ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ที่สถานีบ้านตะโก ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ไป ๔ กิโลเมตร เป็นย่านขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ พืชผลทางการเกษตร และสินค้าต่างๆ

รูปแบบการออกแบบอาคารสถานี มีแนวคิดหลักในการออกแบบผังบริเวณ (ย่านสถานี) ดังนี้

1. ตำแหน่งของอาคารต่าง ๆ ในผังสถานีจะถูกจัดวางให้สอดคล้องกับระบบการเดินรถ และการบริหารจัดการของอาคารสถานี

2. คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงสถานี

3. ลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อชุมชนให้น้อยที่สุด

4. คำนึงถึงความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง

5. ออกแบบภูมิทัศน์ในย่านสถานี โดยผสมผสานอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นนั้น

เนื่องจากรางรถไฟจะยกระดับสูงขึ้น ตัวสถานีจะอยู่ชั้นล่าง สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานี มีดังนี้

1. ทางลาด

2. ลิฟท์

3. บันไดเลื่อน

4. ห้องน้ำ-ห้องน้ำคนพิการ

5. WARNING BLOCK

6. งานป้าย

7. โทรศัพท์สาธารณะ

8. ร้านค้า

9. ตู้ ATM

10.ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม

11.ห้องให้นมบุตร

12.ห้องละหมาด

13.ห้องพักคอย

การรถไฟแห่งประเทศไทย คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี ๒๕๖๑ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕

ที่สำคัญได้ให้แนวทางการออกแบบตัวสถานีรถไฟให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอการรถไฟแห่งประเทศไทยว่า สถานีรถไฟบุรีรัมย์ จะไม่เหมือนสถานีรถไฟอื่นๆ นั่นคือ รถไฟจะวิ่งลอดผ่าน ๑๕ ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งครับ นี่คืออัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เราได้นำเสนอไว้ เป็นเรื่องที่น่าตั้งตารอคอย อย่างยิ่งครับ

ที่มาข้อมูล : รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด