โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี

สาระสำคัญของโครงการคือ ด้านวิศวกรรมและการออกแบบแนวเส้นทางที่จะพัฒนาให้เป็นระบบรถไฟด่วนความเร็ว 160 กม. / ชม. โดยใช้รางขนาด 1 เมตร (Meter Gauge) แต่จะต้องมีการปรับรัศมีโค้งเป็นบางช่วง เพื่อให้รองรับอัตราความเร็วที่กำหนดไว้ ซึ่งจะสร้างทางเพิ่มขึ้น 1 ทาง

maxresdefault

เพื่อวิ่งคู่ขนานกับทางรถไฟเดิม โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ เมื่อพ้นจากสถานีชุมทางถนนจิระ จ.นครราชสีมา และสิ้นสุดที่สถานีอุบลราชธานี ระยะทางรวมประมาณ 309 กม. ประกอบด้วย 34 สถานี (ไม่รวมสถานีชุมทางถนนจิระ) ผ่านพื้นที่ 16 อำเภอใน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี

รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเส้นทางตามแผนการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ในระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๓)

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี เริ่มศึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้โครงการฯ อยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย คาดว่าจะนำเสนอกระทรวงคมนาคม และรัฐบาลภายในปีนี้

รูปแบบของสถานีรถไฟบุรีรัมย์จะยกระดับขึ้น โดยจะยกสูงจากพื้นขึ้น ๑๐ เมตร ความยาวของทางยกระดับ ๕.๒ กิโลเมตร ทางยกระดับ (Overpass)

10600600_1263372180343846_6501861136904332976_n

จะเริ่มต้นที่แยกบ้านกุง เพื่อหลีกเลี่ยงจุดตัดทางรถไฟบริเวณหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ หน้าโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม หน้าโรงพยาบาลเอกชน และจุดตัดหน้าเส้นทางไปอำเภอสตึก จากนั้นจะลงระดับปกติ

1935208_1263372277010503_4081514305421996578_n

นอกจากนั้น จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีจุดกองเก็บและขนถ่ายสินค้า (Container Yard) ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ที่สถานีบ้านตะโก ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ไป ๔ กิโลเมตร เป็นย่านขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ พืชผลทางการเกษตร และสินค้าต่างๆ

12472374_1263372310343833_7089548849040696138_n

รูปแบบการออกแบบอาคารสถานี มีแนวคิดหลักในการออกแบบผังบริเวณ (ย่านสถานี) ดังนี้

  1. ตำแหน่งของอาคารต่าง ๆ ในผังสถานีจะถูกจัดวางให้สอดคล้องกับระบบการเดินรถ และการบริหารจัดการของอาคารสถานี
  2. คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงสถานี
  3. ลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อชุมชนให้น้อยที่สุด
  4. คำนึงถึงความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง
  5. ออกแบบภูมิทัศน์ในย่านสถานี โดยผสมผสานอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นนั้น

rrr

ตัวอย่างสถานีรถไฟศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์  จะเป็นสถานียกระดับเหมือนกันหมด

เนื่องจากรางรถไฟจะยกระดับสูงขึ้น ตัวสถานีจะอยู่ชั้นล่าง สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานี มีดังนี้

1. ทางลาด
2. ลิฟท์
3. บันไดเลื่อน
4. ห้องน้ำ-ห้องน้ำคนพิการ
5. WARNING BLOCK
6. งานป้าย
7. โทรศัพท์สาธารณะ
8. ร้านค้า
9. ตู้ ATM
10.ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม
11.ห้องให้นมบุตร
12.ห้องละหมาด
13.ห้องพักคอย

การรถไฟแห่งประเทศไทย จะนำเสนอโครงการนี้ในปี ๒๕๖๐ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี ๒๕๖๑ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕

ที่สำคัญได้ให้แนวทางการออกแบบตัวสถานีรถไฟให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอการรถไฟแห่งประเทศไทยว่า สถานีรถไฟบุรีรัมย์ จะไม่เหมือนสถานีรถไฟอื่นๆ นั่นคือ รถไฟจะวิ่งลอดผ่าน ๑๕ ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งครับ นี่คืออัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เราได้นำเสนอไว้ เป็นเรื่องที่น่าตั้งตารอคอย อย่างยิ่งครับ

ที่มาข้อมูล : รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด