ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2560 ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมจำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 6,903,620,700 บาท

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ…. ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ ตามคำขอโครงการของส่วนราชการและ กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ. … และลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายในวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

โดยในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับความเห็นชอบโครงการของส่วนราชการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 รวม 5 โครงการ งบประมาณ 4,472,811,300 บาท (งบประมาณที่จัดสรรไปยังหน่วยงานตรง (Function) จำนวน 556,343,500 บาท และงบประมาณที่จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 3,916,467,800 บาท)

ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวม 4 โครงการ งบประมาณ 909,679,200 บาท (งบประมาณที่จัดสรรไปยังหน่วยงานตรง (Function) จำนวน 190,500,000 บาท และงบประมาณที่จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 719,179,200 บาท) ประกอบด้วย

(1)โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

1.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำและกระจายน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐและเกษตรอื่นๆ งบประมาณ 469,456,500 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวรจร งบประมาณ 22,480,300 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)2.1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 99,926,500 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

(3)  โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน งบประมาณ 6,315,900 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

4.1 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศ พัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ งบประมาณ 165,500,000 บาท (จัดสรรผ่าน Function)

67

4.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) และสร้างแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณ 25,000,000 บาท (จัดสรรผ่าน Function)

4.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ติดตั้งกล้อง CCTV) งบประมาณ 15,000,000 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

4.4 กิจกรรมก่อสร้างขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนสตึก – หัวถนน จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 70,000,000 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

4.5 กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 3308 (ถนนสุริยะวิถี) อำเภอละหานทราย งบประมาณ 30,000,000 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

4.6 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ งบประมาณ 6,000,000 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

ข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงบประมาณ

งบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูลเพิ่มเติม)

78

ที่มาข้อมูล : สำนักงบประมาณ