บุรีรัมย์-ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนร่วมปลูกป่าประชารัฐในเขตผืนป่ามรดกโลก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

(09 พ.ค. 60) เวลา 11.00 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กอ.รมน.บุรีรัมย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง และใกล้เคียงจำนวนกว่า 500 คนร่วมกันปลูกป่าประชารัฐเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่กว่า 30 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่เคยถูกบุกรุกแผ้วถางทำกินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง สร้างความชุ่มชื่นและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยดำเนินการในรูปแบบประชารัฐ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 195,486 ไร่ อยู่ในท้องที่ อำเภอปะคำ และอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,845,000 ไร่ หรือ 6,155 ตารางกิโลเมตร

ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก (World Heritage) จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 ยังคงมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสายสำคัญ มีทรัพยากรป่าไม้หลากหลายชนิดพันธุ์

และยังมีสัตว์ป่าอาศัยอย่างชุกชุม เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง หมี เสือโคร่ง เลียงผา ผีเสื้อ และนกนานาชนิด ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการทวงคืนพื้นที่ ที่เป็นป่าเสื่อมโทรม เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นการป้องกันการกลับเข้าไปบุกรุกพื้นที่ซ้ำ

โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนจัดทำโครงการปลูกป่าประชารัฐเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 บริเวณป่าด้านทิศตะวันตกบ้านซับสมบูรณ์ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ท้องที่ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่จำนวนกว่า 30 ไร่

ข่าวโดย… สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์