รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ผลักดัน ทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาชายแดนต่อเนื่อง ที่ จ.อุบลราชธานี หวังใช้จุดแข็งของนักเรียนชายแดนสร้าง Land Link เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการค้าชายแดนให้กับประเทศ

11 พ.ค. 2560

ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน พ.ศ.2560 – 2564 ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดนที่มีพื้นที่เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และกัมพูชา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด 105 อำเภอทั่วประเทศ โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ

สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน พ.ศ.2560 – 2564 ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศสำหรับพื้นที่อีสานใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีพื้นที่เขตแดนติดกับเพื่อนบ้านทั้งลาว กัมพูชาและไม่ห่างไกลประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาศึกษาชายแดน ส่งเสริมพัฒนาครูอาจารย์ให้สามารถเข้าใจนำจุดแข็งและโอกาส ทั้งด้านการสื่อสารภาษา การนำวิชาการด้านการค้าขาย

โดยการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ให้กับนักเรียนตามพื้นที่ชายแดน ต่อยอดเป็นทูตการค้าชายแดนในพื้นที่อีสานใต้ 5 จังหวัด โดยนักเรียนในพื้นที่ชายแดนมีจุดแข็ง เช่น นักเรียนมีเพื่อนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านฟังพูดภาษาเพื่อนบ้านได้ และมีจุดเด่นทั้งในเรื่องศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน มีวิถีชีวิตของชาวอีสานใต้ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีสินค้าและสมุนไพรท้องถิ่นและมีจุดเด่นของพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีจุดผ่อนปรนทางการค้า เช่น ด่านช่องเม็ก ด่านช่องจอม เป็นต้น ซึ่งเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าเป็น Land Link สู่ประเทศในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งหวังในการส่งเสริมการศึกษาชายแดนและส่งเสริมเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในทุกระดับต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี